Planprogram med utvidet plangrense ble fastsatt av Eidsvoll kommunestyre i møte 22.06.21.Hensikten med planen er å legge til rette for en langsiktig sentrumsutvikling på Råholt.

Utarbeiding av planprogram er det første steget i arbeidet med ny områdereguleringsplan og er en oppskrift for det videre arbeidet. Denne bestemmer hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvordan prosessen skal organiseres og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Se vedlegg.

Det vil arrangeres informasjonsmøter i forbindelse med det videre planarbeidet og når planforslaget legges frem. Vi ber om at tidligere merknader ikke sendes inn på nytt, men at det fokuseres på synspunkt om utvidelsen av plangrensen.

Planprogrammet i papirform kan fås ved henvendelse på Rådhuset, og vil finnes på Eidsvoll bibliotek. Mer informasjon om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Varselet om oppstart og forslag til planprogram annonseres i Eidsvoll Ullensaker Blad

Innspill til planprogrammet eller det videre planarbeidet sendes ved elektronisk svarskjema på kommunens hjemmeside under menyvalg «høringer». Det kan også sendes til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller med epost til post@eidsvoll.kommune.no. Svarfrist er 13.10.2020.

Planområde_rev.pdf

Planprogram Råholt sentrum_utvidet.pdf


Publisert: 30.08.2021 10:44:14
Sist endret: 24.01.2023 20:50