Innhold

«I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det oppstart av rullering av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø på høring og legges ut til offentlig ettersyn.»

 

Gjeldende kulturmiljøplan ble vedtatt 7.12.2010 og var kommunens første kulturmiljøplan. Formålet med planen var å øke kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljøer og å sikre disse verdiene for ettertida. De siste årene har det kommet nye føringer for kulturmiljøforvaltningen, noe som vil legges til grunn for dette planarbeidet. I tillegg vil kulturmiljøplanen knyttes tettere opp mot andre planer i kommunen, særlig kommuneplanen.

Den eksisterende listen over kulturminner og -miljøer vil bli gjennomgått og oppdatert, i tillegg vil det gjøres ny kartlegging og registrering av nye kulturminner og -miljøer. Det foreslås syv temaer som skal prioriteres. Disse temaene er kulturminner i tettstedene, 1900-tallets kulturminner, krigsminner, kulturelt mangfold, fritidens kulturminner, samferdsel/infrastruktur og kulturlandskap. Det foreslås fire satsningsområder som er bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping. Innenfor disse områdene skal det lages forslag til tiltak.

Planen vil få ny oppbygning og struktur på en måte som gjør den mer tilgjengelig og forståelig for innbyggere og politikere, samt blir et bedre verktøy for den kommunale saksbehandlingen.

Planprogrammet legges ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 7.9.2023 – 23.10.2023.

Dersom du har merknader til planarbeidet eller planprogrammet kan du sende inn en høringsuttalelse. Vi anbefaler at du benytter deg av elektronisk svarskjema som det er lenket til i listen under. Ved å klikke på lenken sendes du videre til en oversikt over alle planer som for tiden er til høring. Alternativt kan også brev eller epost benyttes.

  • Elektronisk svarskjema
  • Eidsvoll kommune – kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.
  • post@eidsvoll.kommune.no

 

Frist for innspill/merknader er mandag 23.10.2023.

Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planavdelingen i Eidsvoll kommune.

Planarbeidet blir annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad torsdag 7.9.2023.

 

Saksfremlegg.pdf

Forslag til planprogram, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2023-2027.pdf


Publisert: 04.09.2023 14:29:28
Sist endret: 04.09.2023 14:33