Innhold

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge og grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", se info under linker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

 

Hvorfor tiltaksplan?

Hvorfor må man utarbeide en tiltaksplan om man skal grave i forurenset grunn? Det er for at man ikke skal spre forurensningen til rene områder, og eksponere mennesker og miljø for fare.

 

Eksempler

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

 • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
 • Branntomter.
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset.
 • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
 • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurenset

 

Kjente forurensede områder

Grunnforurensningsdatabasen inneholder opplysninger om områder som man vet at har forurenset grunn. Et område kan være forurenset selv om det ikke ligger inne opplysninger om dette i grunnforurensningsdatabasen. Se link til databasen nedenfor.

 

Nyttige lenker

Forurensningsforskriften kapittel 2

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Grunnforurensningsdatabasen

Alunskiferkart - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Alunskiferkart - NGU

Nedgravde oljetanker

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.

Når mange skifter fra oljefyring til andre oppvarmingsløsninger, vil det også være mange nedgravde oljetanker som tas ut av bruk. Lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Kommunen er også myndighet for nedgravde oljetanker.

Forurensningsforskriften, kapittel 1 om nedgravde oljetanker, finner du her.
OBS! Kapittel 1 i forskriften gjelder ikke uten at den er vedtatt lokalt av kommunen.

Eidsvoll kommune har ikke vedtatt dette kapittelet, men i stedet gjelder forurensningsloven § 7. Selv om kommunen ikke har stilt krav, er du som tankeier uansett ansvarlig for din egen tank og forurensning som måtte oppstå fra denne. Selv om det for de nedgrade tankene som tas ut av bruk ikke er et krav om at de skal tømmes og graves opp, anbefaler vi at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Forurensning som følge av lekkasje til grunnen medfører ofte store kostnader for tankeier. 

Skjema for melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

Har du spørsmål til regelverket , og hva forbudet omfatter?
 • Webinar om oljefyringsforbudet – You Tube-video på ca. 1 time fra webinar sendt 21. august 2018, med gjennomgang av regelverket, støtteordninger og spørsmål og svar, fra presentasjoner fra Miljødirektoratet, Enova og Oslo kommune.
Har du spørsmål om støtteordninger?
  • Hva må jeg vite før jeg går i gang?
  • Hva kan erstatte oljefyren?
  • Hva koster det?
Hvordan kan man bytte ut oljefyring og fjerne oljetank?
 • Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste.
Har du spørsmål om nedgravde oljetanker?

Miljødirektoratet har laget en nettside med ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde oljetanker.

 

ENØK og miljø

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på


Publisert: 29.09.2016 08:30:45
Sist endret: 13.04.2023 15:51