Innhold

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale eiendomsavgifter - hvilke gebyrer består de av?

De kommunale eiendomsavgiftene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann, avløp/septik og feiing/tilsyn. Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på terminer.

Om du ønsker forklaring på de ulike gebyrer trykk her . 

Når mottar jeg faktura på kommunale eiendomsgebyrer?

Som hovedregel faktureres gebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember.

Fra februar 2022 kan du selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året.

Her kan du lese mer om hvordan du kan endre antall fakturaer per år for din eiendom.

eFaktura

eFaktura tilbys i ulike betalingsflater som nettbank eller mobil betalingsapp (for eks. Vipps eller mobilbank).

Fra 1. desember 2021 ble eFaktura tjenesten enda enklere. Du slipper å inngå eFaktura-avtale med fakturautstedere enkeltvis. Hvis du allerede har avtale om eFaktura og samtykker i “Ja takk til alle”, vil du få tilsendt faktura fra alle leverandører som kan sende eFaktura automatisk. Du vil kunne reservere deg mot eFakturautstederne du ikke ønsker å motta faktura fra underveis.

Les mer om den nye eFakturatjenesten.

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Eidsvoll kommune oppdaterer databasen mot Kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus kan komme av flere årsaker.

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

Hvorfor har jeg fått egen regning på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordringen@eidsvoll.kommune.no.

Kan jeg søke endring eller fritak for eiendomsgebyrer?

Du kan søke fritak for gebyrer for et år av gangen på disse vilkårene, hvis grunnen gjelder for mer enn 12 mnd:

Gebyr for leie av vannmåler: vannmåler leveres inn til kommunen.

Grunngebyr vann-og/eller avløp: innvendig og utvendig vannforsyning plugges og plomberes (av kommunen)

Gebyr for feiing og tilsyn: har du en pipe som ikke lenger er i bruk, så må du melde fra til feiertjenesten.

Grunngebyr renovasjon: ved særskilt grunnlag, f.eks. hvis boenheten brukes av familie

Gebyr for avfallsbeholder: ved særskilt grunnlag, f.eks. ved dødsfall. Beholdere leveres inn til ØRAS.

Gebyr for slamtømming: ved særskilt grunner der eiendommen ikke produserer avløp. Anlegget tømmes. Kommunen kan kreve plombering av innvendig stoppekran på eiers regning. Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke. 

 Søknadsskjema for fritak eller endring av kommunale eiendomsgebyrer.


Fleksibel fakturering

Hva betyr fleksibel fakturering?

Det betyr at du selv kan velge om du ønsker de kommunale eiendomsgebyrene fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. 

Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året som før.

Når vil jeg motta faktura?
Antall terminer Fakturautsendelse
1 Januar
2 Januar, Juli
4 Februar, mai, august, november
12 Månedlig
Vilkår for å kunne endre antall terminer per år.

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1,2 eller 4 terminer.  

Hva med min avtalegiro/eFaktura avtale med kommunen?

 

Har du avtalegiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre fakturahyppighet?

Nei, endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året ( av tinglyst eier av eiendommen).

Innmeldt endring vil bli registrert i systemet umiddelbart, og i vårt svar vil du få vite hvilken måned endringen trår i kraft.  

Hva må jeg gjøre?

Send mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket fakturaintervall. Eventuelt ring: 66107000. 

NB: Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året.

 

Vann og avløp

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann/avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Priser og beregninger vann og avløp

Priser og beregninger vann og avløp

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Faktura med forklaring og kommentarer 

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. 

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

  • Familieforøkelse
  • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
  • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk. 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Refusjon er kun mulig dersom det er dokumentert lekkasje på eiendommen som overstiger 100% av husholdningens normalforbruk, og ikke ved alternativ bruk av vann som ikke går til avløp.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 


Publisert: 18.01.2022 15:38:02
Sist endret: 18.01.2022 15:40