Innhold

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale eiendomsgebyrer - hvilke gebyrer består de av?

De kommunale eiendomsavgiftene består av:

 • eiendomsskatt
 • renovasjon
 • vann
 • avløp
 • septik ( for de som har private anlegg)
 • feiing og tilsyn pipeløp (administreres av ØRBRANN)

Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på 1,2,4 eller 12 terminer.

Når mottar jeg faktura på kommunale eiendomsgebyrer?

Som hovedregel faktureres gebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember.

Du kan selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du motta 4 fakturaer i året.

Her kan du lese mer om hvordan du kan endre antall fakturaer per år for din eiendom.

Hvordan sender kommunen ut fakturaer og hva kan innbygger velge? 

Dette er kanalene fakturaen går ut via, avhengig av dine valg om digital utsending:

 • EHF ( kun for firmaer)
 • eFaktura/vipps (kun for privatpersoner)
 • Digipost og print/vanlig postgang

Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Slik fungerer det:

 • hvis du bruker nettbank eller vipps og har eFaktura/avtalegiro-avtale med kommunen, får du fakturaen der.
 • hvis du ikke bruker nettbank eller vipps, så kommer fakturaen i Digipost dersom du har opprettet en bruker der.
 • hvis du ikke benytter noen av kanalene over blir fakturaen sendt pr post til folkeregistrert adresse. 

NB: kommunen sender vanligvis ikke faktura per epost. 

Hva kan jeg gjøre for å finne fakturaen fra kommunen?

Det er kun du som kan endre måten du mottar fakturaen på. 

 

Noen tips:

Sjekk om det er samsvar mellom konto/avtaleeier i banken og fakturamottaker på eiendomsgebyrer. Kommunen kan endre fakturamottaker til annen tinglyst eier etter ønske, men du har ansvar for at samme person er den som har bankavtale med kommunen.  

Ved å velge eFaktura framfor avtalegiro kan du se fakturaen din når du måtte ønske. 

Logg inn på MinSide for å se oversikt over gjeldende og utsendte eiendomsgebyrer på din eiendom.  

Hvordan kan jeg få varsel fra banken når det kommer en faktura?

Du må registrere din epostadresse i nettbanken din slik at du mottar varsel.

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Eidsvoll kommune oppdaterer databasen mot Kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst. Kommunen kan endre til annen tinglyst eier på eiendommen.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus kan komme av flere årsaker.

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er fakturaen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

Gjeldende eiendomsgebyrer fra 01.01. vedtas av kommunestyret i desember året før, se eventuelle økninger i prisene her

Hvorfor har jeg fått egen faktura på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp fakturaen?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen i Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no.

Kan jeg søke endring eller fritak for eiendomsgebyrer?

Du kan søke fritak for gebyrer for et år av gangen på disse vilkårene, hvis grunnen gjelder for mer enn 12 mnd. Fritak har ikke tilbakevirkende kraft.

Gebyr for leie av vannmåler: vannmåler leveres inn til kommunen.

Grunngebyr vann-og/eller avløp: innvendig og utvendig vannforsyning plugges og plomberes (av kommunen)

Gebyr for feiing og tilsyn: har du en pipe som ikke lenger er i bruk, så må du melde fra til feiertjenesten.

Grunngebyr renovasjon: ved særskilt grunnlag, f.eks. hvis boenheten brukes av familie

Gebyr for avfallsbeholder: ved særskilt grunnlag, f.eks. ved dødsfall. Beholdere leveres inn til ØRAS.

Gebyr for slamtømming: ved særskilte grunner der eiendommen ikke produserer avløp. Anlegget tømmes. Kommunen kan kreve plombering av innvendig stoppekran på eiers regning. Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke. 

Her finner du søknadsskjema for fritak eller endring av kommunale eiendomsgebyrer.

Kan jeg si opp kommunale eiendomsgebyrer?

Når gebyrpliktig eiendom/bygning/enhet rives, brennes eller på annen måte ikke kan brukes kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret. 

Står en eiendom ubebodd kan kommunen etter søknad gi midlertidig fritak for hele eller deler av årsgebyret. Kommunen fastsetter vilkår for fritak. 

Her finner du søknadsskjema for oppsigelse av kommunale eiendomsgebyrer.

Hvorfor får jeg purringer i Altinn?

Avdeling for innfordring bruker blant annet Altinn for utsending av purringer. Det kan være nyttig å registrere epostadresse eller telefonnummer i Altinn slik at du blir varslet.

 Eksempel på faktura for kommunale gebyrer med forklaring

  viser eksempel på faktura og hva de forskjellige linjene betyr

10100 Grunngebyr renovasjon 

Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på grunngebyr ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10101 Avfallsgebyr 140 L.

Variabel del som dekker restavfall avhengig av størrelsen på restavfallsbeholder. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholderens volum. I tillegg dekkes tillegg for papir/papp og plast uavhengig av mengde. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på avfallsgebyret ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr

Fra 01.01.2023 er gebyr 10200 Feie-/tilsynsgebyr delt i 10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr fordi gasspeiser kun skal ha tilsynsgebyr og antallet øker.

10200 Feiegebyr dekker behovsprøvd feiing av pipe i din bolig. Feiing foretas blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster og sotmengde m.m.

10201 Tilsynsgebyr dekker forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, som sier at kommunen må føre tilsyn med pipe og fyringsanlegg.  Det skal være intakt, fungere som forutsatt og ikke forårsake brann eller annen skade. Dette gjelder også gasspeiser.

10309 Grunngebyr vann

Grunngebyr vann dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt vannledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10319 Grunngebyr avløp 

Grunngebyr avløp dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10330 Målerleie 3/4" 

Vannmålere er Eidsvoll kommunes eiendom og abonnenten betaler et leiegebyr for vannmåleren. 

10701 Forskudd vanngebyr 

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. 

10702 Forskudd avløpsgebyr 

Estimert forbruk av avløp for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

10310 Vann etter måler 

Registrert vannforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10320 Avløp etter måler 

Registrert avløpsorbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10711 Innbetalt forskudd vanngebyr 

Innbetalt forskudd vanngebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «vann etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10712 Innbetalt forskudd avløpsgebyr 

Innbetalt forskudd avløpsgebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «avløp etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10901 Eiendomsskatt - bolig 

Informasjon om eiendomsskatt


Fleksibel fakturering

Hva betyr fleksibel fakturering?

Det betyr at du selv kan velge om du ønsker de kommunale eiendomsgebyrene fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. 

Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året som før.

Når vil jeg motta faktura?
Antall terminer Fakturautsendelse
1 Januar
2 Januar, Juli
4 Februar, mai, august, november
12 Månedlig
Vilkår for å kunne endre antall terminer per år.

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1,2 eller 4 terminer.  

Hva med min avtalegiro/eFaktura avtale med kommunen?

 

Har du avtalegiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre fakturahyppighet?

Nei, endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året ( av tinglyst eier av eiendommen).

Innmeldt endring vil bli registrert i systemet umiddelbart, og i vårt svar vil du få vite hvilken måned endringen trår i kraft.  

Hva må jeg gjøre?

Send mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket fakturaintervall. Eventuelt ring: 66107000. 

NB: Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året.

 

Priser på kommunale eiendomsgebyrer

Her finner du gebyrliste.

 

Gebyrer for vann og avløp

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann/avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Priser og beregninger vann og avløp

Priser og beregninger vann og avløp

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Faktura med forklaring og kommentarer 

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. 

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

 • Familieforøkelse
 • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
 • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk. 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Refusjon er kun mulig dersom det er dokumentert lekkasje på eiendommen som overstiger 100% av husholdningens normalforbruk, og ikke ved alternativ bruk av vann som ikke går til avløp. Refusjonsordningen gjelder ut 2022.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

 

Gebyrer for feiing og tilsyn

Hvorfor får jeg to linjer med feie- og tilsynsgebyrer fra 01.01.2023?

Feie- og tilsynsgebyret er fra 01.01.2023 delt i:

Feiegebyr pr år pr pipeløp

Tilsynsgebyr pr år pr pipeløp ( gjelder også gasspeiser)

Hvorfor betaler jeg feie- og tilsynsgebyr på hver terminfaktura selv om pipa ikke er feid i år?

Alle eiere av bygning ( hus, fritidsbolig, anlegg mm.) med fyringsanlegg er pliktige til å betale feie- og tilsynsgebyr etter selvkostprinsippet. Det er kommunen som fastsetter og krever inn avgiften som et årlig beløp per pipeløp fordelt på terminer, uavhengig om feiing eller tilsyn er utført samme år.

Må jeg betale gebyr for gasspeis?

De som har gasspeis betaler tilsynsgebyr, ikke feiegebyr.

Hva betyr det at feiing av min pipe er behovsprøvd?

Forskrift om brannforebygging fastslår at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres "ved behov". Ulik bruk av fyringsanlegg, forskjellige bygningstyper og tekniske løsninger medfører at "behovet" kan variere i stor grad innen en kommune.

Hvor ofte er det tilsyn med mitt fyringsanlegg og hva sjekkes?

Hyppigheten av tilsyn er risikobasert. Fyringsanlegg er ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal/skorstein og eventuelt matesystem for brensel.

Hvordan vurderes hyppigheten på feiing av min pipe?

Ved nye hus legger ØRBRANN inn første feiing etter ca. 2 år, deretter vil feierne basere hyppigheten etter en risikobasert vurdering. Vurderingen baseres på sot mengde, fyringsmønster og så videre.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har ildsted montert til skorsteinen?

Det er huseiers ansvar å søke fritak for feieavgift til brannvesenet. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for skorstein som ikke er i bruk.

Hva må jeg gjøre for å få varsel om feiing og tilsyn per SMS?

Gå inn på servicevarsling.no og oppdater informasjonen som ligger der. 

 

Gebyrer for privat avløpsanlegg

Hvorfor har jeg fått tilsynsgebyr på mitt/mine avløpsanlegg"?

Kommunestyret vedtok 14.12.2021 å innføre et tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg ( tette tanker, septiktanker, minirenseanlegg, gråvannstanker, slamavskillere ol. ). Gebyret er gjeldende fra 01.01.2022, og omfatter ikke biologisk toalett eller eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp.

Kommunen har tilsynsansvar etter forurensningsloven § 48 og forurensningsforskriften §§ 12-2.

Kommunen fører tilsyn med utslippstillatelser, blant annet for å sikre drikkevannet vårt.

Om tilsynsgebyret:

Gebyret faktureres årlig uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år, og finansierer kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. 

Tilsynsgebyret faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene per anlegg, fordelt på eiendommens terminer. Første faktura med dette gebyret er mai 2022.

Har du spørsmål kan du sende epost til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Jeg har minirenseanlegg, hvorfor får jeg tilsynsgebyr fra kommunen da jeg allerede har drift- og serviceavtale med eksternt firma?

Kommunen skal føre tilsyn med utslippstillatelser, og kommunens tilsyn erstatter ikke drift- og serviceavtaler for de enkelte anleggene. 

Hvordan gjennomføres tilsyn fra kommunen?

Som oftest gjøres tilsynsarbeidet med bakgrunn i opplysninger fra den som tømmer slam og den som gjennomfører service, eller fra kontoret. Av og til kan det hende kommunen selv, eller en representant for kommunen, dukker opp for å kikke på anlegget ditt. Etter behov vil kommunen varsle før de kommer, ringe på døren og presentere seg. De kommer i arbeidsklær og har ID godt synlig.

Det forventes ikke noe spesielt av deg i slike anledninger, utover at du svarer på spørsmål som kommunen måtte ha og at du sørger for at anlegget er tilgjengelig. Du trenger ikke være tilstede under tilsynet, og vil i etterkant bli informert om resultatet.

 

Gebyrer for fritidsbolig

Hvorfor har jeg fått renovasjonsgebyr på fritidsboligen min?

Renovasjonsforskriften omfatter alle eiendommer i kommunen der det oppstår eller kan oppstå husholdningsavfall. Fritidsboliger omfattes dermed av denne forskriften.

Se renovasjonsforskriften.

Gebyret for fritidsrenovasjon dekker kommunens kostnader forbundet med håndtering av dette husholdningsavfallet, og gjenspeiler ikke hvorvidt den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet. 

Fritak fra gebyr

Les mer om fritak i §23 i renovasjonsforskriften.

Dersom du har spørsmål som gjelder renovasjon for fritidsboliger, eller mener at eiendommen er innvilget fritak fra denne ordningen, ta kontakt med Eidsvoll kommune på gebyr@eidsvoll.kommune.no. Dokumentasjon på et eventuelt fritak må legges ved henvendelsen.


Publisert: 18.01.2022 15:38:02
Sist endret: 20.01.2023 14:49