Innhold

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale eiendomsgebyrer - hvilke gebyrer består de av?

De kommunale eiendomsavgiftene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann, avløp/septik og feiing/tilsyn. Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på terminer.

Om du ønsker forklaring på de ulike gebyrer trykk her . 

Når mottar jeg faktura på kommunale eiendomsgebyrer?

Som hovedregel faktureres gebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember.

Fra februar 2022 kan du selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året.

Her kan du lese mer om hvordan du kan endre antall fakturaer per år for din eiendom.

Jeg finner ikke igjen fakturaen fra kommunen 

Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Dette er kanalene fakturaen går ut via, avhengig av dine valg om digital utsending: EHF ( kun for firmaer), eFaktura/vipps (kun for privatpersoner), Digipost og print/vanlig postgang:

  • hvis du bruker nettbank eller vipps og har eFaktura/avtalegiro-avtale med kommunen, får du fakturaen der.
  • hvis du ikke bruker nettbank eller vipps, så kommer fakturaen i Digipost dersom du har opprettet en bruker der.
  • hvis du ikke benytter noen av kanalene over blir fakturaen sendt pr post til folkeregistrert adresse. 

NB: kommunen sender vanligvis ikke faktura per epost. 

"Ja takk til alle" - eFaktura

Fra 15. mai 2022 må alle som ønsker å motta faktura som eFaktura gå inn i nettbanken og huke av på "ja takk til alle". Dette har bankene bestemt og det er ikke noe kommunen får endret på. Det er viktig å være klar over at det må være samsvar mellom den som oppretter eFaktura og navn på fakturamottaker fra kommunen. Kommunen kan endre fakturamottaker etter ønske, så lenge personen også står som tinglyst eier.

Les mer om den nye eFakturatjenesten.

Hvordan kan jeg få varsel fra banken når det kommer en faktura?

Du må registrere din epostadresse i nettbanken din slik at du mottar varsel.

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Eidsvoll kommune oppdaterer databasen mot Kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus kan komme av flere årsaker.

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er fakturaen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

Hvorfor har jeg fått egen faktura på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp fakturaen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no.

Kan jeg søke endring eller fritak for eiendomsgebyrer?

Du kan søke fritak for gebyrer for et år av gangen på disse vilkårene, hvis grunnen gjelder for mer enn 12 mnd:

Gebyr for leie av vannmåler: vannmåler leveres inn til kommunen.

Grunngebyr vann-og/eller avløp: innvendig og utvendig vannforsyning plugges og plomberes (av kommunen)

Gebyr for feiing og tilsyn: har du en pipe som ikke lenger er i bruk, så må du melde fra til feiertjenesten.

Grunngebyr renovasjon: ved særskilt grunnlag, f.eks. hvis boenheten brukes av familie

Gebyr for avfallsbeholder: ved særskilt grunnlag, f.eks. ved dødsfall. Beholdere leveres inn til ØRAS.

Gebyr for slamtømming: ved særskilt grunner der eiendommen ikke produserer avløp. Anlegget tømmes. Kommunen kan kreve plombering av innvendig stoppekran på eiers regning. Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke. 

 Søknadsskjema for fritak eller endring av kommunale eiendomsgebyrer.

Hvorfor får jeg purringer i Altinn?

Avdeling for innfordring bruker blant annet Altinn for utsending av purringer. Så det kan være lurt å registere epostadresse eller telefonnummer der slik at du blir varslet.


Fleksibel fakturering

Hva betyr fleksibel fakturering?

Det betyr at du selv kan velge om du ønsker de kommunale eiendomsgebyrene fordelt på 1, 2, 4 eller 12 terminer. 

Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året som før.

Når vil jeg motta faktura?
Antall terminer Fakturautsendelse
1 Januar
2 Januar, Juli
4 Februar, mai, august, november
12 Månedlig
Vilkår for å kunne endre antall terminer per år.

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1,2 eller 4 terminer.  

Hva med min avtalegiro/eFaktura avtale med kommunen?

 

Har du avtalegiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre fakturahyppighet?

Nei, endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året ( av tinglyst eier av eiendommen).

Innmeldt endring vil bli registrert i systemet umiddelbart, og i vårt svar vil du få vite hvilken måned endringen trår i kraft.  

Hva må jeg gjøre?

Send mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket fakturaintervall. Eventuelt ring: 66107000. 

NB: Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta 4 fakturaer i året.

 

Gebyrer for vann og avløp

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann/avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Priser og beregninger vann og avløp

Priser og beregninger vann og avløp

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Faktura med forklaring og kommentarer 

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. 

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

  • Familieforøkelse
  • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
  • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk. 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Refusjon er kun mulig dersom det er dokumentert lekkasje på eiendommen som overstiger 100% av husholdningens normalforbruk, og ikke ved alternativ bruk av vann som ikke går til avløp.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

 

Gebyrer for feiing og tilsyn

Hvorfor ser linjene med feie- og tilsynsgebyr annerledes ut på fakturaene i  mars, april eller mai 2022?

Fra 01.01.2022 overtok Øvre Romerike brann- og redning (ØRBRANN) administrasjon av feie- og tilsynsgebyr for kommunen. Vi oppdaget en teknisk feil i forbindelse med fakturering i februar og en del innbyggere fikk dessverre feil gebyrer. 

ØRBRANN og Eidsvoll kommune har jobbet med å rette feilen, ved å kreditere feie- og tilsynsgebyrene for alle, og legge på igjen riktige gebyrer på de som har pipe i bruk. 

Derfor finner noen av dere linjer med - tegn foran feie- og tilsynsgebyret med dato fra 01.01.22 til 31.03.22 (hvis du har 4 terminer) eller for januar og februar (hvis du har 12 terminer). 

Etter rettingen vil de som har piper i bruk finne en linje til med feie- og tilsynsgebyr fra 01.01.22 til 30.06.22 (hvis du har 4 terminer) eller fra 01.01.22 til 31.05.22 (hvis du har 12 terminer).

Hvorfor betaler jeg feie- og tilsynsgebyr på hver terminfaktura selv om pipa ikke er feid i år?

Alle eiere av bygning ( hus, fritidsbolig, anlegg mm.) med fyringsanlegg er pliktige til å betale feie- og tilsynsgebyr etter selvkostprinsippet. Det er kommunen som fastsetter og krever inn avgiften som et årlig beløp fordelt på terminer, uavhengig om feiing eller tilsyn er utført samme år.

Må jeg betale gebyr for gasspeis?

De som har gasspeis betaler kun tilsynsgebyret, altså et halvt feie- og tilsynsgebyr.

Hva er prisen for feie og tilsynsgebyr 2022?

Feie- og tilsynsgebyr per pipe : 533 kr per år

Tilsynsgebyr for gasspeis: 266,50 kr per år

Hva betyr det at feiing av min pipe er behovsprøvd?

Forskrift om brannforebygging fastslår at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres "ved behov". Ulik bruk av fyringsanlegg, forskjellige bygningstyper og tekniske løsninger medfører at "behovet" kan variere i stor grad innen en kommune.

Hvor ofte er det tilsyn med mitt fyringsanlegg og hva sjekkes?

Hyppigheten av tilsyn er risikobasert. Fyringsanlegg er ildsted, sentralvarmekjel eller varmlufts aggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal/skorstein og eventuelt matesystem for brensel.

Hvordan vurderes hyppigheten på feiing av min pipe?

Ved nye hus legger ØRBRANN inn første feiing etter ca. 2 år, deretter vil feierne basere hyppigheten etter en risikobasert vurdering. Vurderingen baseres på sot mengde, fyringsmønster og så videre.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har ildsted montert til skorsteinen?

Det er huseiers ansvar å melde fritak for feieavgift til brannvesenet. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for skorstein som ikke er i bruk.

Hva må jeg gjøre for å få varsel om feiing og tilsyn per SMS?

Gå inn på servicevarsling.no og oppdater informasjonen som ligger der. 

 

Gebyrer for privat avløpsanlegg

Hvorfor har jeg fått tilsynsgebyr på mitt/mine avløpsanlegg"?

Kommunestyret vedtok 14.12.2021 å innføre et tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg ( tette tanker, septiktanker, minirenseanlegg, gråvannstanker, slamavskillere ol. ). Gebyret er gjeldende fra 01.01.2022, og omfatter ikke biologisk toalett eller eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp.

Kommunen har tilsynsansvar etter forurensningsloven § 48 og forurensningsforskriften §§ 12-2.

Kommunen fører tilsyn med utslippstillatelser, blant annet for å sikre drikkevannet vårt.

Om tilsynsgebyret:

Gebyret faktureres årlig uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år, og finansierer kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. 

Tilsynsgebyret faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene per anlegg, fordelt på eiendommens terminer. Første faktura med dette gebyret er mai 2022.

Har du spørsmål kan du sende epost til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Jeg har minirenseanlegg, hvorfor får jeg tilsynsgebyr fra kommunen da jeg allerede har drift- og serviceavtale med eksternt firma?

Kommunen skal føre tilsyn med utslippstillatelser, og kommunens tilsyn erstatter ikke drift- og serviceavtaler for de enkelte anleggene. 

Hvordan gjennomføres tilsyn fra kommunen?

Som oftest gjøres tilsynsarbeidet med bakgrunn i opplysninger fra den som tømmer slam og den som gjennomfører service, eller fra kontoret. Av og til kan det hende kommunen selv, eller en representant for kommunen, dukker opp for å kikke på anlegget ditt. Etter behov vil kommunen varsle før de kommer, ringe på døren og presentere seg. De kommer i arbeidsklær og har ID godt synlig.

Det forventes ikke noe spesielt av deg i slike anledninger, utover at du svarer på spørsmål som kommunen måtte ha og at du sørger for at anlegget er tilgjengelig. Du trenger ikke være tilstede under tilsynet, og vil i etterkant bli informert om resultatet.

 

Gebyrer for fritidsbolig

Hvorfor har jeg fått renovasjonsgebyr på fritidsboligen min?

Renovasjonsforskriften omfatter alle eiendommer i kommunen der det oppstår eller kan oppstå husholdningsavfall. Fritidsboliger omfattes dermed av denne forskriften.

Se renovasjonsforskriften.

Gebyret for fritidsrenovasjon dekker kommunens kostnader forbundet med håndtering av dette husholdningsavfallet, og gjenspeiler ikke hvorvidt den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet. 

Fritak fra gebyr

Les mer om fritak i §23 i renovasjonsforskriften.

Dersom du har spørsmål som gjelder renovasjon for fritidsboliger, eller mener at eiendommen er innvilget fritak fra denne ordningen, ta kontakt med Eidsvoll kommune på gebyr@eidsvoll.kommune.no. Dokumentasjon på et eventuelt fritak må legges ved henvendelsen.


Publisert: 18.01.2022 15:38:02
Sist endret: 14.09.2022 13:45