Konsesjon og landbrukseiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er åpen for alle.

Gå til gårdskart

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (landbruksdirektoratet) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps base.

Det er arealtallene i gårdskart som skal danne grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd. Oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig, dersom du oppdager feil i markslagskartet ta kontakt med landbrukskontoret.

Mer om gårdskart på NIBIO sine nettsider

 

Konsesjon og boplikt

Hvis du skal overta en landbrukseiendom må du i utgangspunktet ha konsesjon (tillatelse) fra kommunen. Ved erverv som er konsesjonsfrie, må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Søknadsskjema og mer informasjon finnes hos Landbruksdirektoratet.  

Skjema

Søknadsskjema som gjelder konsesjon ved erverv av fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Reglene for konsesjon

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Kommunen behandler søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom og egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Boplikt

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Ved konsesjonsfrie erverv av landbrukseiendommer (f.eks. odel eller slektskap)er det boplikt på bebygd eiendom som er mer enn 35 dekar dyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. For slike eiendommer er boplikten personlig.

Om du erverver en eiendom med odel og ikke vil bosette deg der, må du søke om konsesjon.

 

Omdisponering og deling

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom.

Du må sende søknad om omdisponering eller deling til kommunen.

Mer informasjon om omdisponering og deling finnes hos Landbruksdirektoratet.

I enkelte delingssaker må det også søkes om deling etter plan- og bygningsloven

Ved behandling av saker etter både Jordloven og Plan- og bygningsloven foregår saksbehandlingen som oftest parallelt.

Vær oppmerksom på at i slike saker kan avgjørelsen etter Jordloven og avgjørelsen etter Plan – og bygningsloven være ulike (kan gis tillatelse etter den ene loven, men ikke den andre), ettersom det er to ulike lovverk som brukes.

 Les mer om deling av eiendom etter plan og bygningsloven her

 

Skjema

Søknadskjema for omdisponering og/eller fradeling etter Jordloven § 9 og § 12

Søknadsskjema for deling etter plan og bygningsloven

Jordleie og driveplikt

Om du eier et jordbruksareal, så har du driveplikt i henhold til jordlovens § 8. Det betyr at arealet skal holdes i hevd og dyrkes eller beites. Du kan oppfylle driveplikten ved å leie bort arealet til en annen landbrukseiendom i minst 10 år om gangen. Avtalen skal være skriftlig og uoppsigelig for eier, og føre til driftsmessige gode løsninger. Du finner mal for jordleieavtale lenger ned.

Mer informasjon om driveplikt finnes hos Landbruksdirektoratet

Jordleie

Har du inngått en jordleieavtale skal du sende avtalen til kommunen for vurdering etter jordloven. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.

Jordleieavtalen skal ha en varighet på minst 10 år. Avtalen kan ikke gi eieren mulighet til å si opp avtalen i denne perioden. Hvis det går frem av avtalen kan leietaker på sin side si opp avtalen i 10 årsperioden.

Det er adgang til å søke fritak fra kravet om 10 års bortleie i spesielle situasjoner som berører søker livssituasjon og personlige forhold som f.eks. utdanningsfase, sykdom, livskrise, planlagt eierskifte innen 10 års perioden o.l.

For utleie av både bygninger og jord m.m., se forpakting i menyen til venstre. 

 

Skjema

Avtale om jordleie.pdf

Forpaktning

Har du inngått en forpaktingsavtale skal avtalen sendes kommunen innen en måned etter at forpaktinga er tiltrådt. Det er jordeieren som er ansvarlig for at avtalens sendes til kommunen.

En forpaktingsavtale behandles etter lov om forpakting og gjelder forpakting av eiendom som brukes til jordbruks- eller skogbruksproduksjon. Unntatt er leie av jordbruksarealer uten hus (ren jordleie).

En forpaktingsavtale er mellom eier og bruker av et gårdsbruk, og omfatter ofte både jordbruksarealer, driftsbygning, bolig og redskap. Husdyr kan også inngå i en forpaktingsavtale. En slik avtale skal være skriftlig og ha en varighet på minst 5 år. Kommunen kan gi samtykke til kortere forpaktingstid i spesielle tilfeller.

For utleie av kun jord, se «jordleie og driveplikt» i menyen til venstre.

Skjema

Avtale om forpakting.pdf

 

 

 

Massedeponi

 


Publisert: 14.11.2016 09:16:15
Sist endret: 15.11.2016 15:11