Kontaktinformasjon til Kommunalteknikk

e-post: kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no

tlf. 66 10 70 00

Kommunal veg, vann, avløp telefon: 900 71 565

utenom arbeidstid

Innhold

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp

Spørsmål om kommunale gebyrer:

Eksempel på faktura for kommunale gebyrer, inkudert forklaringer og kommentarer.

Eksempel på faktura for kommunale gebyrer, inkludert forklaringer og kommentarer.

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Innføringen av grunngebyr har ført til at forbruksgebyret er redusert. Grunngebyret for vann er i 2019 881,- og grunngebyret for avløp er i 2019 2105,-.

Hensikten med grunngebyret er å skille mellom forbruk og kostnader til drift og vedlikehold av ledningsnettet. Inntektsmodellen med grunngebyr brukes av mange andre kommuner.

Vann- og avløpsgebyret var tidligere et rent forbruksgebyr. Gebyret var knyttet til produksjon og leveranse av vann til abonnentene og behandling av avløpsvann. Forbruket til husstanden bestemte størrelsen på gebyret.

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. Jeg har ikke brukt mye vann/avløp.

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være:

 

 • Familieforøkelse
 • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
 • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk.

 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato, 20. mars.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Refusjon er kun mulig dersom det er dokumentert lekkasje på eiendommen som overstiger 100% av husholdningens normalforbruk, og ikke ved alternativ bruk av vann som ikke går til avløp.

Jeg har ikke bodd i boligen hele året. Kan fakturaen deles opp mellom meg og gammel eier?

Eidsvoll kommune har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus på 1. terminfaktura viser innbetalt forskudd for vann og avløp for foregående år. Når vannmåleren leses av får man faktisk forbruk for foregående år. Man kan derfor oppleve å enten få en høy faktura dersom man har brukt mye mer vann enn innbetalt forskudd, eller lav faktura dersom man har brukt mindre vann. Når man har penger til gode kommer det til utbetaling ved fakturaens forfallsdato, 20. mars.

Fakturasummen er veldig lav. Noe må være galt?

Dersom du har betalt et høyt forskudd i fjoråret og vannmåleravlesningen viser at du har brukt lite vann så vil du få en lav fakturasum.

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok i februar høyere enn normalt?

Fakturaen som sendes ut i februar inkluderer en avregning basert på avlest vannmålerstand. Vannmåleravlesningen utgjør fakturagrunnlaget. Hvis man har betalt lavt forskudd i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. Dersom man har brukt mindre vann enn man har betalt forskudd for så blir fakturasummen lavere.

Hvorfor har jeg fått egen regning på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med kemnerkontoret på 66 10 70 37 så kan dette avtales med dem.

 

Fikk du ikke svar på det du lurte på, send en e-post til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Tekniske spørsmål:

Hvorfor lukter det kloakk av vannet på badet mitt?

Sluk og avløp gror igjen med hår og fett over tid. Dette avgir etterhvert lukt hvis disse ikke blir rengjort. Sluk som ikke benyttes så ofte, kan bli tørre (vannet fordamper). Da fungerer ikke disse lenger som noen vannlås, og lukt fra avløpet slipper igjennom. Fyll på med vann i sluket, gjerne tilsatt et par dråper matolje, slik at fordampningsprosessen stopper opp.

Hvorfor er vannet mitt brunt - misfarget?

Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme. Dette har ofte sin årsak i at innvendig rust i eldre vannledningsrør rives løs når det "bråtappes" store mengder med vann. Det er svært viktig (når det oppdages misfarget vann) at kraner skrus opp så nære inntaket i huset som mulig, for å få spylt/tappet ut mest mulig av det brune vannet. La det stå å renne til vannet etterhvert får tilbake normal farge. Blir det ikke bedre over natten, ta kontakt med kommunen, så skal vi hjelpe til med større utspylinger ute på nettet.

Hvorfor er vanntrykket mitt blitt mye dårligere?

Det kan hende at rustpartikler, sandkorn etc. har løsnet fra rørene etter stort vannforbruk (typisk eksempel er hagevanning), spyling/reingjøring av ledningsnett etc. Sjekk egen reduksjonsventil og reingjør silen denne skal ha for å samler opp fremmedelementer i vannet. Skru også av og sjekk at siler ytterst på innvendige kraner er reine. Har du en gammel vannledning inn til huset (lagt før 1970) kan denne være laget av stål/jern. Slike rør gror igjen, og vil med årene slippe igjennom stadig mindre vann. I slike tilfeller må stikkledningen skiftes ut.

Hva er det greit å kaste i toalettet?

Kun tiss, bæsj og toalettpapir hører hjemme i toalettet. Alt annet avfall skal sorteres som restavfall, matavfall eller eventuelt spesialavfall.

Hva er det greit å skylle ned i kjøkkenvasken?

Kun vann, såpevann og lett avskylling av kopper og kar hører hjemme i kjøkkenvasken. Matrester, fett og sauser hører hjemme i matavfallet.

Hvorfor koble ut slamavskilleren?

Slamavskiller er som regel uønsket og unødvendig for bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble ut!

I sjeldne tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke kobles ut. Dette skyldes som regel at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller er i en slik forfatning at den lett stoppes til. Kommunen vil da avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvaret for fremtidige tømminger.

Hvorfor må jeg knytte meg til offentlig ledning for vann og avløp?

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går...

 • over eiendommen...
 • i veg som støter til eiendommen eller...
 • over nærliggende areal...

...skal etter plan- og bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene. 

Hva er hardhetsgraden på vannet i Eidsvoll kommune?
 • Drikkevannet fra Tisjøen har en hardhet på 3,2 dHº (tyske hardhetsgrader).
  Vi sier vannet er bløtt.
 • Drikkevannet fra Damtjern (Feiring) har en hardhet på 0,89 dHº (tyske hardhetsgrader).
  Vi sier vannet er meget bløtt.

Publisert: 04.11.2016 14:45:29
Sist endret: 15.11.2016 15:11