Vakttelefon kommunal veg, vann, avløp: telefon 900 71 565 ( utenom arbeidstid )

Kontaktinformasjon til Kommunalteknikk (dagtid)

Telefon for bestilling av septiktømming: 950 29 909 ( betjent mandag-fredag kl. 8:00-15:30).

E-post: kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no

Telefon innbyggertorget: 661070 00

Innhold

Tekniske spørsmål om vann og avløp

Hvorfor lukter det kloakk av vannet på badet mitt?

Sluk og avløp gror igjen med hår og fett over tid. Dette avgir etterhvert lukt hvis disse ikke blir rengjort. Sluk som ikke benyttes så ofte, kan bli tørre (vannet fordamper). Da fungerer ikke disse lenger som noen vannlås, og lukt fra avløpet slipper igjennom. Fyll på med vann i sluket, gjerne tilsatt et par dråper matolje, slik at fordampningsprosessen stopper opp.

Hvorfor er vannet mitt brunt - misfarget?

Misfarget, brunt vann kan dessverre til tider forekomme. Dette har ofte sin årsak i at innvendig rust i eldre vannledningsrør rives løs når det "bråtappes" store mengder med vann. Det er svært viktig (når det oppdages misfarget vann) at kraner skrus opp så nære inntaket i huset som mulig, for å få spylt/tappet ut mest mulig av det brune vannet. La det stå å renne til vannet etterhvert får tilbake normal farge. Blir det ikke bedre over natten, ta kontakt med kommunen, så skal vi hjelpe til med større utspylinger ute på nettet.

Hvorfor er vanntrykket mitt blitt mye dårligere?

Det kan hende at rustpartikler, sandkorn etc. har løsnet fra rørene etter stort vannforbruk (typisk eksempel er hagevanning), spyling/reingjøring av ledningsnett etc. Sjekk egen reduksjonsventil og reingjør silen denne skal ha for å samler opp fremmedelementer i vannet. Skru også av og sjekk at siler ytterst på innvendige kraner er reine. Har du en gammel vannledning inn til huset (lagt før 1970) kan denne være laget av stål/jern. Slike rør gror igjen, og vil med årene slippe igjennom stadig mindre vann. I slike tilfeller må stikkledningen skiftes ut.

Hva er det greit å kaste i toalettet?

Kun tiss, bæsj og toalettpapir hører hjemme i toalettet. Alt annet avfall skal sorteres som restavfall, matavfall eller eventuelt spesialavfall.

Hva er det greit å skylle ned i kjøkkenvasken?

Kun vann, såpevann og lett avskylling av kopper og kar hører hjemme i kjøkkenvasken. Matrester, fett og sauser hører hjemme i matavfallet.

Hvorfor koble ut slamavskilleren?

Slamavskiller er som regel uønsket og unødvendig for bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsledning. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble ut!

I sjeldne tilfeller kan eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp pålegges å ha slamavskiller. Disse skal ikke kobles ut. Dette skyldes som regel at den kommunale avløpsledningen har lite fall eller er i en slik forfatning at den lett stoppes til. Kommunen vil da avslå søknad om utkobling av slamavskilleren, og overta ansvaret for fremtidige tømminger.

Hvorfor må jeg knytte meg til offentlig ledning for vann og avløp?

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går...

 • over eiendommen...
 • i veg som støter til eiendommen eller...
 • over nærliggende areal...

...skal etter plan- og bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene. 

 Hva er hardhetsgraden på vannet i Eidsvoll kommune?
 • Drikkevannet fra Tisjøen har en hardhet på 3,2 dHº (tyske hardhetsgrader).
  Vi sier vannet er bløtt.
 • Drikkevannet fra Damtjern (Feiring) har en hardhet på 0,89 dHº (tyske hardhetsgrader).
  Vi sier vannet er meget bløtt.

Spørsmål om vann og avløps gebyrer

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann/avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Priser og beregninger vann og avløp

Priser og beregninger vann og avløp

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Faktura med forklaring og kommentarer 

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. 

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

 • Familieforøkelse
 • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
 • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk. 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Refusjon er kun mulig dersom det er dokumentert lekkasje på eiendommen som overstiger 100% av husholdningens normalforbruk, og ikke ved alternativ bruk av vann som ikke går til avløp. Refusjonsordningen gjelder ut 2022.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Fikk du ikke svar på det du lurte på, send en e-post til gebyr@eidsvoll.kommune.no.


Publisert: 04.11.2016 14:45:29
Sist endret: 16.02.2023 14:15