Innhold

Priser og beregninger (vann og avløp)

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer 2023
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1390 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 20,23  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 941 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 43,95  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  225 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 278 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 19,00  
Suspendert stoff Kg 19,00  
Fosfor Kg 19,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2022.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 500  
Gebyr for plombering Gang 1 950
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 400

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.
Oppmøtegebyr  Gang 800 Gebyr for manglende oppmøte ved avtale om befaring, besiktigelse eller kontroll.

Septik

Septikgebyr og gebyr for saksbehandling etter forurensningsloven 2023
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mvaTilleggsopplysninger
Septikgebyr      
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert år År 950  
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert annet år År 475  
Gråvannstank og tank for fritidsbolig, tømmes hvert 4. år År 238  
Tømming ut over 4 m³ 179  
Tømming av tette tanker, per m³ 238  
Sluttømming Gang 950 Sluttømming av privat anlegg i forbindelse med tilknytning til offentlig avløp.
Hastetømming Gang 800 Gebyr for akutt tømming innen 24 timer.
Oppmøtegebyr Gang 800 Manlende tilrettelegging hvor oppdrag ikke kan utføres.
Rensegebyr eksterne leveranser til Bårlidalen miljøanlegg 750  
Ekstratømming, inntil 4  Gang 950  
Tilsynsgebyr mindre avløpsanlegg anlegg/år 507 Gebyr for tilsyn av private avløpsanlegg.
Saksbehandling etter forurensningsloven   
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe Søknad 7722  
Søknad om utslippstillatelse,  15-50 pe Søknad 9828  
Søknader > 50 pe  Søknad 16146  
Mangelfull søknad Time 1 500 Gebyr ved retur av mangelfull søknad
Mindre endringer Time 1 500 Endringer i innsendt søknad eller endringer på godkjent søknad.

 

Saksbehandling etter plan og- og bygningsloven

 

Søknad om tillatelse til tiltak Søknad 8424  

 

Kartlegging kulturminner spredt avløp 2023

BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Arkeologisk kartlegging  stk 1.000  

 Eksempel på faktura for kommunale gebyrer med forklaring

  viser eksempel på faktura og hva de forskjellige linjene betyr

10100 Grunngebyr renovasjon 

Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på grunngebyr ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10101 Avfallsgebyr 140 L.

Variabel del som dekker restavfall avhengig av størrelsen på restavfallsbeholder. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholderens volum. I tillegg dekkes tillegg for papir/papp og plast uavhengig av mengde. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på avfallsgebyret ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr

Fra 01.01.2023 er gebyr 10200 Feie-/tilsynsgebyr delt i 10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr fordi gasspeiser kun skal ha tilsynsgebyr og antallet øker.

10200 Feiegebyr dekker behovsprøvd feiing av pipe i din bolig. Feiing foretas blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster og sotmengde m.m.

10201 Tilsynsgebyr dekker forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, som sier at kommunen må føre tilsyn med pipe og fyringsanlegg.  Det skal være intakt, fungere som forutsatt og ikke forårsake brann eller annen skade. Dette gjelder også gasspeiser.

10309 Grunngebyr vann

Grunngebyr vann dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt vannledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10319 Grunngebyr avløp 

Grunngebyr avløp dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10330 Målerleie 3/4" 

Vannmålere er Eidsvoll kommunes eiendom og abonnenten betaler et leiegebyr for vannmåleren. 

10701 Forskudd vanngebyr 

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. 

10702 Forskudd avløpsgebyr 

Estimert forbruk av avløp for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

10310 Vann etter måler 

Registrert vannforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10320 Avløp etter måler 

Registrert avløpsorbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10711 Innbetalt forskudd vanngebyr 

Innbetalt forskudd vanngebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «vann etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10712 Innbetalt forskudd avløpsgebyr 

Innbetalt forskudd avløpsgebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «avløp etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10901 Eiendomsskatt - bolig 

Informasjon om eiendomsskatt

Kommentarer til fakturaen for kommunale gebyrer

Gebyr for ikke avlest vannmåler:

Vannmåleren skal leses av årlig og rapporteres til Eidsvoll kommune. Gebyr for manglende avlesning av vannmåler fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Refusjon:

Det er kun ved uforutsett lekkasje at det kan gis refusjon for vann- og avløpsgebyret. Utbedring av lekkasjen skal dokumenteres av rørlegger og vedlegges søknaden.

Vann som benyttes til vanning, vasking av bil, hus etc. kan i henhold til forskrift for vann- og avløpsgebyrer ikke refunderes.

Eierskifte:

Eidsvoll kommune har legalpant i eiendommer med hensyn til kommunale gebyrer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Eidsvoll kommune har derfor ikke anledning til å foreta oppgjør av kommunale gebyrer ved et eierskifte. Fordeling av fakturerte kommunale gebyrer skal gjøres opp mellom kjøper og selger.

Septikgebyr:

Gebyr for tømming, frakt og behandling av slam fra abonnenter som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Gebyret fordeles eiendommens terminer.

Gråvannsgebyr:

Gebyr for tømming, frakt og behandling av slam fra abonnenter som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Gebyret fordeles på eiendommens terminer.


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 18.01.2022 14:52