Innhold

Priser og beregninger

Her finner du gebyrliste.

Eksempel på faktura for kommunale gebyrer med forklaring

  viser eksempel på faktura og hva de forskjellige linjene betyr

10100 Grunngebyr renovasjon 

Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på grunngebyr ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10101 Avfallsgebyr 140 L.

Variabel del som dekker restavfall avhengig av størrelsen på restavfallsbeholder. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholderens volum. I tillegg dekkes tillegg for papir/papp og plast uavhengig av mengde. 

Eidsvoll kommune er klar over at årspris på avfallsgebyret ikke fremkommer korrekt. Korrekt årspris fremkommer av satsen.

10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr

Fra 01.01.2023 er gebyr 10200 Feie-/tilsynsgebyr delt i 10200 Feiegebyr og 10201 Tilsynsgebyr fordi gasspeiser kun skal ha tilsynsgebyr og antallet øker.

10200 Feiegebyr dekker behovsprøvd feiing av pipe i din bolig. Feiing foretas blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster og sotmengde m.m.

10201 Tilsynsgebyr dekker forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, som sier at kommunen må føre tilsyn med pipe og fyringsanlegg.  Det skal være intakt, fungere som forutsatt og ikke forårsake brann eller annen skade. Dette gjelder også gasspeiser.

10309 Grunngebyr vann

Grunngebyr vann dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt vannledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10319 Grunngebyr avløp 

Grunngebyr avløp dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom.

10330 Målerleie 3/4" 

Vannmålere er Eidsvoll kommunes eiendom og abonnenten betaler et leiegebyr for vannmåleren. 

10701 Forskudd vanngebyr 

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. 

10702 Forskudd avløpsgebyr 

Estimert forbruk av avløp for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

10310 Vann etter måler 

Registrert vannforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10320 Avløp etter måler 

Registrert avløpsorbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10711 Innbetalt forskudd vanngebyr 

Innbetalt forskudd vanngebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «vann etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10712 Innbetalt forskudd avløpsgebyr 

Innbetalt forskudd avløpsgebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «avløp etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura. 

10901 Eiendomsskatt - bolig 

Informasjon om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål og svar om vann- og avløpsgebyrer

Hva betyr grunngebyr vann/avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann/avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Priser og beregninger vann og avløp

Priser og beregninger vann og avløp

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Faktura med forklaring og kommentarer 

Fakturert forbruk i forbindelse med avlesning av vannmåler er for høyt. 

Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. Estimert forbruk kan i enkelte tilfeller ikke stemme for dagens situasjon og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

  • Familieforøkelse
  • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
  • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk. 

Hvis man mistenker at man kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan man kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet. Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje. Send en mail til gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling samme dato som forfallsdato.

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. 

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Det er ikke mulig å søke kommunen om refusjon.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 22.02.2024 12:07