Priser og beregninger (vann og avløp)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Priser og beregninger (vann og avløp)

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr.  m² boareal.

Vann og avløpsgebyrer etter ny forskrift (PS 86/17)
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Fastledd vann pr år/-avtale 881  
Forbruksgebyr vann 15,0  
Fastledd avløp pr år/-avtale 2 105,0  
Forbruksgebyr avløp 34,0  
Tilknytningsgebyr bolig,  Vann  123 Alle nye boenheter betaler en sats på kr.123 x 120 kvm, kr 14.760, arealer som overstiger 120m2 BRA betaler et tillegg på kr.123 per kvm.
Tilknytningsgebyr bolig,  Avløp 164 Alle nye boenheter betaler en sats på kr.164 x 120 kvm, kr 9840, arealer som overstiger 120m2 BRA betaler et tillegg på kr.164 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 297  
Vannmålerleie 1" År 297  
Vannmålerleie 1½" År 400  
Vannmålerleie 2" År 1 477  
Vannmålerleie 4" År 2 845  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 164  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) kg 14,00  
Suspendert stoff kg 14,00  
Fosfor kg 14,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 567  
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 236  
Gebyr for plombering Gang 1 750  
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000  
Kontrollgebyr Gang 1 500  
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade,
f.eks. frost, ytre påvirkning.
Gang 1 250  

Saksbehandling etter forurensningsloven

Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe Søknad 4 850  
Søknad om utslippstillatelse,  15-50 pe Søknad 6 200  
Søknader > 50 pe  Søknad 10 350  
Mindre endringer Time 1 250  

Eksempel på faktura for kommunale gebyrer

Eksempelbilde av en faktura -  

Forklaring til fakturaen for kommunale gebyrer

Beskrivelse    - MVA        Grunnlag          Sats       Terminbeløp

10100 Grunngebyr 010117-310317   - 25%        1,00 stk     809,60    202,40*

Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og ØRAS IKS, beholdermateriell og bringeordningene. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10112 Avfallsgebyr 240 L. 010117-310317   - 25%        1,00 stk     2 582,40    645,60*

Variabel del som dekker restavfall avhengig av størrelsen på restavfallsbeholder. Der flere boenheter deler beholdere, betaler hver boenhet for sin andel av beholderens volum. I tillegg dekkes tillegg for papir/papp og plast uavhengig av mengde. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10200 Feiegebyr 010117-310317   - 25%         1,00 stk       215,60      53,90*

Feiegebyr dekker feiing av pipe i din bolig. Feiing foretas blant annet på grunnlag av tidligere gjennomført feiing, fyringsmønster og sotmengde m.m. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10201 Tilsynsgebyr 010117-310317   - 0%         1,00 stk      216,00      54,00*

Kommunen skal, etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, sørge for at det føres tilsyn med pipe og fyringsanlegg. Det skal være intakt, fungere som forutsatt og ikke forårsake brann eller annen skade. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10330 Målerleie 3/4" 010117-311217   -  25%        1,00 stk        99,20    99,20*

Vannmålere er Eidsvoll kommunes eiendom og abonnenten betaler et leiegebyr for vannmåleren. Dette gebyret betales i sin helhet ved årets første faktura. Denne posten kommer kun på årets første faktura, med forfall i mars.

 

10701 Forskudd vanngebyr 010117-310317   - 25%       212,00 M3     14,64     775,92*

Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10702 Forskudd avløpsgebyr 010117-310317   - 25%       212,00 M3     32,64      1 729,92*

Estimert forbruk av avløp for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten fremkommer ved alle fakturaer vedrørende kommunale gebyrer.

 

10310 Vann etter måler 010116-311216   - 25%      213,00 M3    13,68      2 913,84*

Registrert vannforbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. Denne posten kommer kun på årets første faktura, med forfall i mars.

 

10320 Avløp etter måler 010116-311216     - 25%      213,00 M3    29,92        6 372,96*

Registrert avløpsorbruk i henhold til avlest vannmåler. Dette er en avregning for hele det foregående året. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år. I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Denne posten kommer kun på årets første faktura, med forfall i mars.

 

10711 Innbetalt forskudd vanngebyr 010116-311216    - 25%         -200,85      13,68     -2 747,68*

Innbetalt forskudd vanngebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «vann etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura, med forfall i mars.

 

10711 Innbetalt forskudd avløpsgebyr 010116-311216    - 25%        -201,13     29,92     -6 017,92*

Innbetalt forskudd avløpsgebyr foregående år. Denne posten står med minus i fakturaen og betyr at beløpet trekkes fra fakturaen. Erstattes med post «avløp etter måler». Denne posten kommer kun på årets første faktura, med forfall i mars.

Kommentarer til fakturaen for kommunale gebyrer

Gebyr for ikke avlest vannmåler:

Vannmåleren skal leses av årlig og rapporteres til Eidsvoll kommune. Gebyr for manglende avlesning av vannmåler fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Refusjon:

Det er kun ved uforutsett lekkasje at det kan gis refusjon for vann- og avløpsgebyret. Utbedring av lekkasjen skal dokumenteres av rørlegger og vedlegges søknaden.

Vann som benyttes til vanning, vasking av bil, hus etc. kan i henhold til forskrift for vann- og avløpsgebyrer ikke refunderes.

Eierskifte:

Eidsvoll kommune har legalpant i eiendommer med hensyn til kommunale gebyrer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Eidsvoll kommune har derfor ikke anledning til å foreta oppgjør av kommunale gebyrer ved et eierskifte. Fordeling av fakturerte kommunale gebyrer skal gjøres opp mellom kjøper og selger.

Septikgebyr:

Gebyr for tømming, frakt og behandling av slam fra abonnenter som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Gebyret fordeles på fire terminer.

Gråvannsgebyr:

Gebyr for tømming, frakt og behandling av slam fra abonnenter som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Gebyret fordeles på fire terminer.


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 15.11.2016 15:11