Innhold

Vannmåler 

Det er påbudt med vannmåler og tilbakeslagssikring i Eidsvoll kommune. Det er flere fordeler ved vannmåler og tilbakeslagssikring.

Alle abonnenter er pålagt å installere vannmåler. Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Hytte- og fritidsabonnenter er unntatt fra krav om innstallasjon av vannmåler, og de kan velge om de vil betale for et målt eller stipulert forbruk på 2 m3 per mbruksareal.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m3 per m2 bruksareal.

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling. 

Installering av vannmåler

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Vannmåler kan først bestilles når tilknytningsgebyret er betalt.

Vannmåler bestilles ved å fylle ut skjemaet "rekvisisjon/utlevering av vannmåler" og sende/levere dette til Eidsvoll kommune v/kommunalteknikk. Rekvisisjonen behandles og godkjennes av kommunalteknikk. Når tilknytningsgebyr er betalt og rekvisisjonen er godkjent vil du motta melding om at vannmåler kan hentes ut på rådhuset. Vannmåleren leies ut av kommunen.

Avtale om uthenting gjøres med Erik S. Johnsen på telefon 481 21 199.

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Tilbakestrømssikring

  • Du som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
  • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
  • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
  • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.

Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring

Høyt vannforbruk

Det er viktig å påse at det ikke er lekkasjer på rørinstallasjoner i boliger/bygninger. Lekkasjer kan føre til et høyt vannforbruk, og dette fører igjen til økte vann- og avløpsgebyrer. 

Utskiftning av vannmåler

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Slik leser du av vannmåleren

Frist for vannmåleravlesning

Frist for å lese av vannmåler i Eidsvoll kommune er rundt årsskiftet hvert år. Frist: 15. november

Vannmåleravlesning

For å beregne ditt årsgebyr for vann og/eller avløp er det viktig at du leser av vannmålerstanden og rapporterer denne til oss snarest.

Stipulering ved manglende avlesning

Mottar vi ikke en ny avlesning innen fristen, vil forbruket bli stipulert og abonnenten vil få et tilleggsgebyr for manglende avlesning. Ta kontakt med oss dersom det skulle være noe du lurer på i denne forbindelse.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjør for kommunale eiendomsgebyrer ved eierskifte/salg av eiendom gjøres mellom ny og gammel eier på overtakelsestidspunktet (som en del av salgsoppgjøret). Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjøret mellom ny og gammel eier er ett privatrettslig forhold.

Priser

Vann- og avløpsgebyrer 2021
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1 003 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 14,21  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 410 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 33,39  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  173 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 214 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 14,00  
Suspendert stoff Kg 14,00  
Fosfor Kg 14,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2020.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 273  
Gebyr for plombering Gang 1 803
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 313

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.

Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 15.03.2021 13:12