Innhold

Vannmåler 

Det er påbudt med vannmåler og tilbakeslagssikring i Eidsvoll kommune. Det er flere fordeler ved vannmåler og tilbakeslagssikring.

Alle abonnenter er pålagt å installere vannmåler. Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Hytte- og fritidsabonnenter er unntatt fra krav om innstallasjon av vannmåler, og de kan velge om de vil betale for et målt eller stipulert forbruk på 2 m3 per mbruksareal.

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m3 per m2 bruksareal.

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

Du skal lese av og sende inn vannmåleravlesning når kommunen ber om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling. 

Installering av vannmåler

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Vannmåler kan først bestilles når tilknytningsgebyret er betalt.

Vannmåler bestilles ved å fylle ut skjemaet "rekvisisjon/utlevering av vannmåler" og sende/levere dette til Eidsvoll kommune v/kommunalteknikk. Rekvisisjonen behandles og godkjennes av kommunalteknikk. Når tilknytningsgebyr er betalt og rekvisisjonen er godkjent vil du motta melding om at vannmåler kan hentes ut på rådhuset. Vannmåleren leies ut av kommunen.

Avtale om uthenting gjøres med Erik S. Johnsen på telefon 481 21 199.

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Tilbakestrømssikring

 • Du som eier en eiendom og/eller er abonnent ved et vannverk er pliktig til å sørge for at tilbakestrømssikring er installert.
 • Kommunen kan gi pålegg om at tilbakestrømssikring skal installeres der dette mangler.
 • Kontakt et autorisert rørleggerfirma dersom det mangler tilbakestrømssikring på din eiendom.
 • Ved installering av vannmåler kommer rørlegger til å informere deg om tilbakestrømssikring og eventuelt behov for ekspansjonskar. Installering av disse gjøres for huseiers regning.

Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring

Høyt vannforbruk

Det er viktig å påse at det ikke er lekkasjer på rørinstallasjoner i boliger/bygninger. Lekkasjer kan føre til et høyt vannforbruk, og dette fører igjen til økte vann- og avløpsgebyrer. 

Utskiftning av vannmåler

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesningen danner grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr for din bolig.

Vannmåleravlesning 2022

Frist for avlesning er 15. november 2022  

Hvordan leser du av måleren din?
 1. Les av tallene før komma på vannmåleren. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene. 
 2. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren.

Avlesning av vannmåler

Hvordan registrerer du avlesningen?
 • Digitalt ved å klikke på denne  Vannmåleravlesning og skrive inn de avleste tallene i feltet for "ny målerstand".
 • Manuelt ved å fylle inn tallene og sende avlesningskortet i posten.
  Vi anbefaler å skrive inn telefonnummer, slik at du varsles og kan lese av ved bruk av telefon neste gang.
  En raskere mulighet er å skanne inn QR-koden på kortet med telefonen, og du vil motta en lenke til registreringssiden.  
 • Eller registrer avlesningen per telefon, følg da informasjon på avlesningskortet.
Hvordan kan jeg se avlesningen?

Avlesningen finner du via Eidsvoll kommune sin nettside ved å velge Min Side.  

Dette gjelder både egne innsendte avlesninger og fjernavlesninger gjort av kommunen.

Konsekvens ved å ikke lese av eller ikke overholde frist

Dersom du ikke leser av vannmåleren innen fristen vil det påløpe et tilleggsgebyr, og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk.
Ta kontakt med oss før fristen dersom det skulle være noe du lurer på i denne forbindelse. Send e-post til: gebyr@eidsvoll.kommune.no eller ring Innbyggertorget på tlf. 66107000.

Har du ikke fått beskjed fra kommunen om avlesning?

Har du nylig kjøpt bolig og ikke har mottatt beskjed fra kommunen, send e-post til: gebyr@eidsvoll.kommune.no eller ring Innbyggertorget på tlf. 66107000.

Bor du i et borettslag?

Da mottar du ikke beskjed fra kommunen om vannmåleravlesning. Du må ta kontakt med styreleder i ditt borettslag.

Fjernavlesning - Driveby

Noen har fått digitale vannmålere og disse vil bli fjernavlest av kommunen. De abonnentene dette gjelder vil motta en SMS med informasjon om at vannmåleren vil bli fjernavlest. Disse abonnentene vil ikke motta avlesningskort/SMS/e-post for å registrere avlesningen selv.

Forbruket vil fremkomme på faktura for første termin 2023, alternativt kan du logge inn og se forbruket via Min Side, etter 15. november. 

Bilde av fjernavlesning av vannmålere

Eidsvoll kommune kjører rundt med bil, og på denne måten henter vi inn data fra de smarte vannmålerne. I noen tilfeller må kanskje bilen fra kommunen kjøre helt opp i innkjøringen eller huset til abonnenten, da vannmåleren sender ut radiosignaler med kort rekkevidde.

Bildeeksempel på vannmålere som fjernavleses:

Vannmåler som fjernavlesesVannmåler som fjernavleses

Bildeeksempel på vanlige vannmålere

 Avlesning av vanlig vannmåler

Har du spørsmål?

Innbyggertorget kan veilede og svare på de fleste spørsmål rundt dette med måleravlesning. Ta kontakt om du er usikker på fremgangsmåte eller har spørsmål på telefon: 66107000.

Har du spørsmål angående vannmålere utover det Innbyggertorget kan hjelpe deg med kan du sende epost til gebyr@eidsvoll.kommune.no

Når du kjøper bolig med vannmåler

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjør for kommunale eiendomsgebyrer ved eierskifte/salg av eiendom gjøres mellom ny og gammel eier på overtakelsestidspunktet (som en del av salgsoppgjøret). Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Oppgjøret mellom ny og gammel eier er ett privatrettslig forhold.

Priser

Vann- og avløpsgebyrer 2023
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr vann Pr. år/-boenhet 1390 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr vann 20,23  
Grunngebyr avløp Pr. år/-boenhet 2 941 Fast gebyr som dekker kostnader til administrasjon, drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Forbruksgebyr avløp 43,95  
Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr. m² boareal.
Tilknytningsgebyr,  Vann  225 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 173 x 120 kvm, kr 20 760, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 173 per kvm.
Tilknytningsgebyr,  Avløp 278 Alle nye boenheter betaler en sats på kr. 214 x 120 kvm, kr 25 680, arealer som overstiger 120 m² BRA betaler et tillegg på kr. 214 per kvm.
Vannmålerleie ¾" År 320  
Vannmålerleie 1" År 320  
Vannmålerleie 1½" År 431  
Vannmålerleie 2" År 1 591  
Vannmålerleie 4" År 3 064  
Vannmålerleie 4" kombi År 6 639  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) Kg 19,00  
Suspendert stoff Kg 19,00  
Fosfor Kg 19,00  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 750 Gjelder manglende avlesning for 2022.
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 500  
Gebyr for plombering Gang 1 950
Dersom abonnent ikke etterkommer pålegg om reduksjon av vannforbruk e.l. Plombering/stenging av innvendig/utvendig kran og åpne igjen.
Erstatningsgebyr for ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade Gang 1 000 F. eks. frost eller ytre påvirkning.
Gjelder når ekstern rørlegger skifter vannmåler.
Dekker kostnad for ny vannmåler og administrasjon.
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade. 
Gang 1 400

F. eks. frost eller ytre påvirkning. 
Gjelder akutt skifte av vannmåler utført av kommunen. 

Manglende innlevering av vannmåler Gang 1 000  
Kontrollgebyr vannmåler Gang 5 000 Kontroll/oppfølging ved installasjon av vannmåler.
Kontrollgebyr Gang 1 500 Kontroll av pålagte installasjoner som olje- og fettutskillere og andre private VA-installasjoner.
Oppmøtegebyr  Gang 800 Gebyr for manglende oppmøte ved avtale om befaring, besiktigelse eller kontroll.

Publisert: 29.09.2016 13:44:13
Sist endret: 13.06.2022 12:18