Vakttelefon utenom arbeidstid : telefon 900 71 565

Kontaktinformasjon til Kommunalteknikk (dagtid)

Telefon for bestilling av septiktømming: 950 29 909 ( betjent mandag-fredag kl. 8:00-15:30).

E-post: kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no

Telefon innbyggertorget: 661070 00

Innhold

Trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune 2017-2028.pdf

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Felles kommunal vegnorm

Her finner du vegnormen som benyttes i Eidsvoll kommune. Felles kommunal vegnorm.pdf

Felles kommunal veglysnorm

Her finner du veglysnormen som benyttes i Eidsvoll kommune. Felles kommunal veglysnorm.PDF

Vegliste

Vegliste over fylkes- og kommunale veger.

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.
Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Kommunens ansvar

 • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
 • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Vegliste over fylkes- og kommunale veger

Meld feil

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen  kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! I alle tilfellene er det viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

Meld feil på europaveg, riksveg eller fylkesveg

Telefon: 175

Meld feil på kommunale veger 

Meld feil på vei, vann og avløp (velg aktuell kommune)

Meld feil på veilys

 Trenger du gravetillatelse?

Ved graving i Eidsvoll kommune gjelder Eidsvoll kommunes graveinstruks. Reglene i graveinstruksen gjelder ved følgende scenarioer:

 • All graving i kommunal veggrunn, jfr Veglovens §1. 
 • Graving nær eller inntil kommunal veg
 • Annet arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veggrunn.
 • Plassering av containere, utstyr, stillaser etc. på offentlig veggrunn.
 • Graving i grøntarealer i og langs kommunale veger (innenfor veggrunn).
 • Graving i kommunale parker og opparbeidede friområder
 • Graving nært vann- og avløpsledninger

Ved alle opplistede tilfeller skal det søkes om gravetillatelse eller tillatelse til bruk av kommunale arealer.

Eidsvoll kommunes graveinstruks.

Vegliste over fylkes- og kommunale veger.

Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse - søknad

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Parkering ladestasjoner

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

 


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 16.02.2023 14:31