Veg og trafikk

Kontaktinformasjon til Kommunalteknikk

e-post: kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no

tlf. 66 10 70 00

Vakttelefon utenom arbeidstid telefon: 900 71 565

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune 2015-2024.pdf

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Vegliste

Her finner du vegliste over kommunale veger  Vegliste 2018 Eidsvoll kommune (pdf)

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.
Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Her finner du vegliste over kommunale veger  Vegliste 2018 Eidsvoll kommune (pdf)

Meld feil

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen  kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! Det er viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

Meld feil

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

Her finner du vegliste over kommunale veger  Vegliste 2017 Eidsvoll kommune (pdf)

Søknad om gravetillatelse

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Parkering ladestasjoner

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

 


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 15.11.2016 15:11