Velferdsordninger i landbruket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter de har hatt til avløsing. Du søker om refusjon av utgiftene på samme søknadsskjema som produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om ordningen og finne elektronisk søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Avløsning ved sykdom

Det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, skade eller funksjonsnedsetting hos barn, og ved dødsfall. Søknadsfristen er tre måneder etter siste dag i perioden avløsninga har funnet sted.  

Mer informasjon om avløsertilskudd ved sjukdom mv. og søknadsskjema finnes hos Landbruksdirektoratet.

Tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Man kan søke om enbrukerpensjon eller tobrukerpensjon. For å utløse tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ved overdragelses- eller oppsigelsestidspunktet ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år.

I tidligpensjonsperioden kan man ikke tilkjennes overgang fra enbruker- til tobrukerpensjon eller omvendt. Satsene for tidligpensjon bestemmes i jordbruksoppgjøret hvert år, pr 1/6-2016 er satsene 100 000 kr pr år for enbrukerpensjon, 160 000 kr pr år for tobrukerpensjon.

Hver av ektefellene kan ha ubegrenset lønnsinntekt eller inntekt fra annen næringsvirksomhet i tillegg til tidligpensjonen.

Det kan ikke utbetales tidligpensjon for samme periode det ytes avtalefestet pensjon (AFP), arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller ytelser til gjenlevende ektefelle fra folketrygden.

Søknad

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema LDIR-108 fastsatt av landbruksdirekoratet .

Dette skjemaet kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret. Vi kan svare deg på spørsmål om ordningen og gjøre en forhåndsvurdering. Vi anbefaler at du tar en prat med din regnskapsfører, i god tid før du planlegger å søke om tidligpensjon. Kommunen v/landbrukskontoret skal uttale seg i søknad om tidligpensjon. Fylkesmannen innvilger søknaden.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Mer informasjon om tidligpensjon på Landbruksdirektoratets sine nettsider.


Publisert: 14.11.2016 10:23:54
Sist endret: 15.11.2016 15:11