Tilskudd, støtteordninger og stipender

Eidsvoll kommune ser på frivillig engasjement og virksomhet som en verdifull ressurs og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Kommunen ønsker derfor å stimulere dette engasjementet ved å gi direkte økonomiske tilskudd, så vel som indirekte støtte.

Retningslinjene for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål vil bli praktisert innenfor de rammer og forutsetninger som budsjettet til enhver tid gir. Søknadsfristene opplyses om i god tid på denne siden. 

 

Fotoet viser vinnere av idrettsstipend og kulturstipend 2024, med utdeling 17. mai 2024. Vi gratulerer Tiril Vigren, Magnus Finholth og Live Dramstad med de gjeve prisene.

Fra venstre: Jonn-Yngve Malum (leder Eidsvoll musikkråd), Tiril Vigren, Magnus Finholth, Live Dramstad og Halvor Hoel (leder Eidsvoll idrettsråd)

Foto: Bjørn Hytjanstorp – eidsvollpuls.no

Generelle krav

For å være berettiget til å motta støtte fra Eidsvoll kommune til aktiviteter for barn og unge, må søkeren vise klare holdninger og ta klart avstand fra en hver bruk/omsetning av rusmidler på arrangement og i tilknytning til disse. Videre må lag/foreninger selv sørge for å registrere seg på kommunens hjemmesider. Tilskudd gis etter søknad og tildeles ut fra den dokumentasjonen som vedlegges søknaden. Søkerne plikter å gi riktige opplysninger og skal ved eventuelle endringer i de forhold som ligger til grunn for søknaden straks melde fra til den virksomheten som har delt ut tilskuddet. Brudd på forutsetningene for stønad etter gjeldende regler, kan medføre tap av rettigheter i minst ett år. Ytterligere krav til rapportering er spesifisert under hver enkelt tilskuddsordning.

Spesielle kulturtiltak

Søknadsfrist: 10. februar, 10. mai og 10. august 2024

Tilskuddsordningen skal stimulere til kulturarrangementer, og allsidige kulturelle opplevelser for innbyggere og besøkende i Eidsvoll kommune. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, teater, forestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Søknadsskjema: Spesielle kulturtiltak 2024_2.docx

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner registret i Eidsvoll kommune.

Krav

 • Arrangementet må være et åpent kulturarrangement.
 • Arrangementet må avholdes i Eidsvoll kommune.
 • Arrangementet skal være åpent for alle, og arrangør må godkjenne ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie.
 • Søker må fremlegge planer og budsjett for tiltaket. Budsjettet må gå i balanse.
 • Dersom billettarrangement skal arrangementet selges gjennom Eidsvoll kommunes billettsystem, og promoteres på Panorama kulturhus’ hjemmesider.
 • Laget/foreningen som søker må være registrert i Eidsvoll kommunes foreningsregister.

Nyttige tips

 • Ufullstendig/mangelfull søknad vil ikke bli behandlet.
 • Tilskuddssum kan variere fra 2000 til 30000 avhengig av arrangement og søknad.
 • Søknadsskjema for Spesielle kulturtiltak skal alltid benyttes.

Hva gis det ikke støtte til

 • Kommersielle, religiøse, politiske, eller lukkede tiltak.
 • Innsamlingstiltak, kurs, seminar og reisevirksomhet.
 • Feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager samt markering av helligdager.
 • Underskuddsgaranti.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 10. februar, 10. mai og 10. august. Søknad og arrangementsdato må være innenfor samme kalenderår. Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for kultur og frivillighet.

Ved en eventuell tildeling

 • Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering og regnskap.
 • Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av arrangementet, antall publikummere, en enkel evaluering og regnskap.
 • Innsendelse skal skje uoppfordret senest 6 uker etter avholdt arrangement. Dette sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no, og merkes med Rapport/regnskap – Spesielle kulturtiltak.
 • Ved manglende rapportering, eller at midlene ikke er benyttet i tråd med søknad og tildeling, skal tilskuddet tilbakebetales.
 • Søknadsskjema sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no
Fritidskasse

Sum til utdeling 2023/2024: 122.000. 

Søknadsfrist: Støtteordningen er søkbar fra 20/08-23 til 01/06-24 og behandles fortløpende så lenge det finnes midler innenfor ordningen.

Gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til fritidskasser i kommunene 2023» fra Bufdir, har Eidsvoll kommune mottatt kr. 122.000 som skal benyttes for å bistå familier som har periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Formålet er at alle barn og unge mellom 5 og 24 år skal kunne delta i én organisert fritidsaktivitet, og kunne ha nødvendig utstyr for å gjennomføre aktiviteten.

Hva du kan få støtte til:

 • Kontingent
 • Deltakeravgift
 • Treningsavgift
 • Nødvendig utstyr til aktiviteten

Hvem kan få støtte:

Barn og unge mellom 5-24 år, bosatt i Eidsvoll, kan få støtte slik at de de kan delta på én fritidsaktivitet i egen bostedskommune. Økonomisk støtte gjennom ordningen er ikke en rett, men et behovsprøvd tilbud slik at barn/unge kan være i aktivitet uavhengig av foreldrenes sin inntekt og livssituasjon.

Hvordan søke:

Ordningen er tillitsbasert, og om du mener at du selv eller barnet ditt trenger støtte til deltaker- eller treningsavgift, utstyr eller liknende for å kunne delta på én aktivitet, så ta kontakt med laget eller foreningen der du ønsker å delta. De kan søke på vegne av deg. Støtten utbetales direkte til laget/foreningen, og ikke til privatpersoner. 

Lag, foreninger og organisasjoner søker til Eidsvoll kommune ved kultur: postmottak@eidsvoll.kommune.no ved å benytte søknadsskjema vedlagt her: Søknad om støtte fra fritidskasse i Eidsvoll kommune 2023.pdf

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stipendet kan søkes hele året. Maksimal utdeling per søknad er kr. 2.500,-

Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirker til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. 

Hva må søknaden inneholde:

 • Navn på søker
 • Navn på den som trenger støtten dersom det ikke er søker selv
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Kontonummer
 • Kort beskrivelse av hva midlene skal benyttes til

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no Søknad merkes "Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Kulturstipend 

Søknadsfrist 1. mars

Sum til utdeling: kr. 15.000

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet. Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren, eller den det søkes for, er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år. Det gjøres oppmerksom på at begrepet kulturstipend omfatter ulike kulturuttrykk slik som f. eks dans, visuell kunst, drama, musikk m.v.

Hva bør søknaden inneholde:

 • Navn og fødselsdato på kandidaten
 • Hva har kandidaten gjort innenfor feltet -gjerne i form av CV
 • Plan for bruk av stipendet -hvordan kan dette hjelpe til fortsatt utvikling innen interesseområdet.
 • Legg gjerne ved bilder, videoer eller annet som kan styrke søknaden
 • Søknaden må merkes med "Kulturstipend".

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Idrettsstipend

Søknadsfrist 1. mars

Sum til utdeling: kr. 15.000

Formål: Oppmuntre talentfull ungdom innenfor idrett til ytterligere utvikling og stimulere til videre innsats.

Stipendet tildeles enkeltpersoner eller lag/grupper som er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune.

Enkeltpersoner kan søke. Innspill kan også komme fra organisasjoner tilknyttet Eidsvoll Idrettsråd eller styremedlemmer i EIR.

Hva bør søknaden inneholde:

 • Navn og fødselsdato på kandidaten
 • Hva har kandidaten gjort innenfor feltet -gjerne i form av CV
 • Plan for bruk av stipendet -hvordan kan dette hjelpe til fortsatt utvikling innen interesseområdet.
 • Legg gjerne ved bilder, videoer eller annet som kan styrke søknaden
 • Søknaden må merkes med "Idrettsstipend".

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Rekrutteringsarbeid kor, korps og teater

Vedtatt sum til utdeling: 50.000

Søknadsfrist: 1. mars. Søknad og gjennomføringsdato må være innenfor samme kalenderår.

Søknadsskjema: Rekrutteringsarbeid kor, korps og teater 2024 .pdf

Tilskuddsordningen skal stimulere til å gjennomføre rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen innen kor, korps og teater. Som eksempler kan være utgifter til kursholdere, markedsføringsaktiviteter mot målgruppen eller liknende.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner registrert i Eidsvoll kommune.

Krav

Rekrutteringsarbeidet skal være myntet på innbyggere i Eidsvoll kommune.

Laget/foreningen som søker må være registrert i Eidsvoll kommunes foreningsregister.

Søker må fremlegge planer og budsjett for tiltaket. Budsjettet må gå i balanse.

Nyttige tips

Ufullstendig/mangelfull søknad vil ikke bli behandlet.

Tilskuddssum kan variere fra 2.000 til 10.000 avhengig av arrangement og søknad. Dersom flere lag/foreninger går sammen i rekrutteringsarbeidet, kan summen økes.

Søknadsskjema for Rekrutteringsarbeid kor, korps og teater 2024 skal alltid benyttes.

Hva gis det ikke støtte til

Kommersielle, religiøse, politiske, eller lukkede tiltak.

Ved en eventuell tildeling

Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering og regnskap.

Rapporten skal inneholde kort beskrivelse av tiltaket, antall deltagere, en enkel evaluering og regnskap.

Innsendelse skal skje uoppfordret senest 6 uker etter avholdt tiltak. Dette sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no, og merkes med Rapport/regnskap – Rekrutteringsarbeid kor, korps og teater 2024.

Ved manglende rapportering, eller at midlene ikke er benyttet i tråd med søknad og tildeling, skal tilskuddet tilbakebetales.

Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler

Søknadsfrist 1. april. 

Benytt søknadsskjema: "Søknadsskjema - forsamlingslokaler"

Vedtatt sum til utdeling for 2024: 100.000

Tilskuddet skal brukes til opprusting og/eller ominnredning av bygg til servicesentra for eldre, ungdomslokaler og mindre forsamlingslokaler (grendehus) samt til innkjøp av utstyr til slike lokaler. Lokaler som ikke er åpne for alle grupper, vil bli lavest prioritert. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

Tilskudd til sang-/musikklag i tilknytning til konserter/arrangement

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.
Vedtatt sum til utdeling: 50.000


Tilskuddet gjelder prosjekter; herunder samarbeidskonserter, seminarer, større arrangement med innleide solister, musikere, gjestedirigenter/instruktører/forelesere. Videre gjelder det arrangement/konsert med særlig fokus på barn og ungdom. Det blir ikke gitt tilskudd til reduksjon av leie av kommunens utstyr og personell. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Det skal i markedsføringen av arrangementet/konserten fremkomme at prosjektet er støttet av Eidsvoll kommune. (plakater, program, billetter eller lignende). Søknad sendes til Eidsvoll musikkråd. Sluttrapport med regnskap sendes Eidsvoll musikkråd etter gjennomføring av tiltaket. 

Søknaden sendes til: eidsvoll@musikk.no

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Du kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, dette gjelder ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Bestemmelser for spillemiddelordningen finner du her.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen. 

For mer informasjon, ta kontakt med idrettskonsulent Ruth Sørum

Driftstilskudd: Frivillig ungdomsarbeid, skolekor og skolekorps, voksenkor og voksenkorps, eldretiltak

Søknadsfrist: 1. april

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier.

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Budsjett og/eller eventuelt kostnadsoverslag

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt

"Søknadsskjema drift" 

Driftstilskudd Idrettslag

Søknadsfrist: 10. mai (ny)

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier.

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt

Søknadsskjema idrett driftsstøtte.docx

Hodesstøtte idrett

Søknadsfrist: 10. mai (ny)

Ny tilskuddsordning 2024, vedtatt sum til utdeling: 446.000

Fordeling av hodestøtte idrett gjøres etter fordelingsnøkkel vedtatt av Eidsvoll Idrettsråd. Med søknad må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt

Søknadsskjema Idrett Hodestøtte.docx

Støtte til skiløypekjøring

Vedtatt sum til utdeling: 500.000

Kriterier legges ut når ferdig utabeidet.

Publisert: 09.02.2024 12:39:53
Sist endret: 21.05.2024 11:11

Publisert: 09.02.2024 12:39:53
Sist endret: 21.05.2024 11:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?