Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Alle barnehager må følge barnehagelovens bestemmelser og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Les mer om rammeplanen for barnehager på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.  

Med utgangspunkt i rammeplanen må hver enkelt barnehage lage egen årsplan for sitt arbeide. Årsplanene for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes egen hjemmeside.

Mer informasjon om den enkelte barnehage kan du også finne på Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta.no

Brukerundersøkelser

Barnehagene i Eidsvoll kommune gjennomfører brukerundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Les om undersøkelsene her.

Barnehageåret 2023/2024 vil ikke barnehagene gjennomføre denne undersøkelsen da det skal gjennomføres en undersøkelse i samarbeid med prosjektet Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap sammen med PPT, skole og Høyskolen Innlandet.

Det vil derfor ikke være oppdaterte resultater på barnehagefakta.no for dette barnehageåret.

Foreldresamarbeid

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget ( SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Les mer på nettsiden til foreldreutvalget for barnehager. 

Misfornøyd med tilbudet til barnet?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør misnøye med tilbudet til eget barn først forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre ta kontakt med barnehagens ledelse. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Melder du fra til barnehagen om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, har barnehagen en plikt til å undersøke saken. Barnehagen skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Retten til et trygt og godt barnehagemiljø fremgår av barnehageloven §§ 41-43.

Dersom misnøyen gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager.

Tilsyn av barnehage

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Godkjenning

Kommunen er godkjenningsmyndighet for alle barnehagene i kommunen. 

Lov og forskrift

Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Publisert: 17.10.2016 10:29:16
Sist endret: 12.02.2024 13:27

Publisert: 17.10.2016 10:29:16
Sist endret: 12.02.2024 13:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?