Flyktninger og inkludering

Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Eidsvoll Hurdal.
  • Bosetting av alle enslige voksne flyktninger og familier i Eidsvoll
  • Oppfølging av alle enslige voksne flyktninger og familier i Eidsvoll og Hurdal kommune

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med Voksenopplæringen for Øvre Romerike, som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedende voksenopplæring (grunnskole for voksne).

UDi har opprettet en Facebook-side for flyktninger fra Ukraina på norsk, ukrainsk og russisk. Se her: https://www.facebook.com/UDIUkraina/

Bosetting av flyktninger

Kommunen bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi. Dersom du er flyktning og ønsker bosetting i Eidsvoll kommune, kan du søke om dette i forbindelse med bosettingsintervjuet ved asylmottaket. Søknaden bør begrunnes. IMDi vil avgjøre søknaden.

Avtalt selvbosetting

Som hovedregel foregår bosetting i kommunen gjennom IMDi. Du kan allikevel på eget initiativ finne en bolig og ta kontakt med kommunen boligen ligger i for å avklare om det er mulig at du bosetter deg i denne boligen. Du er selv ansvarlig for å finne en aktuell bolig som er godkjent for utleie. Selv om du har funnet en egnet bolig på egen hånd er det opp til kommunen om vi har mulighet til å bosette deg. Dersom vi kan ta deg imot, må vi avtale dette med IMDi før du signerer på husleiekontrakten og flytter.

Dersom du velger å flytte til kommunen uten å ha avtalt dette med oss på forhånd, har du ikke krav på introduksjonsprogram og kan miste rettigheter til andre ytelser.

Se mer informasjon om selvbosetting på imdi.no

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til deg som er familiegjenforent med en flyktning, og gi informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med din oppholdsstatus.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år og som er bosatt i Eidsvoll kommune etter avtale med IMDi. Familiegjenforente til flyktninger kan også delta under visse forutsetninger. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid.

Se mer informasjon på imdi.no

Kurs

ICDP

Kommunen er pålagt å gi tilbud om foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram som har barn under 18 år eller som får barn i løpet av programmet. Dette er obligatorisk for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet og som har barn under 18 år. I Eidsvoll kommune bruker vi International Child Development Programme (ICDP) for å gi denne foreldreveiledningen.

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet skal bidra til å skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst og dermed fremme integrering i Norge. Elementet skal fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom foreldre, og mellom foreldre og barn. Foreldreveiledningen skal bidra til at deltakere i introduksjonsprogrammet får kunnskap om hvordan det er å være forelder i Norge, og hvilke tilbud de kan benytte seg av. Veiledningen skal gi tilpasset støtte til foreldre med særlige behov, og henvise til andre relevante tilbud dersom det er nødvendig.

Foreldreveiledningen gjennomføres i løpet av deltakerens programtid og kan gjennomføres i deltakerens omsorgspermisjon dersom dette er praktisk mulig. Gjennomføringen skjer i grupper og ledes av en sertifisert veileder i Flyktningtjenesten.

Sekundærbosetting - bytte kommune

Eidsvoll kommune får mange søknader fra flyktninger som ønsker å flytte fra annen kommune til Eidsvoll. Sekundærbosetting forstås her som flyktninger som ønsker å flytte til ny kommune innen de første 5 årene etter bosetting i første kommune og som har behov for/søker sosiale tjenester fra kommunen.

Dersom søknad kommer fra enkeltpersoner, skal de ta kontakt med sin nåværende eller opprinnelige bosettingskommune for å få en skriftlig uttalelse om hvorfor det er nødvendig å flytte og eventuelt hvilke tiltak som er gjort der.

Som hovedregel avslås slike søknader ettersom vedkommende har rett til tjenester i første bosettingskommune. I noen saker kan det likevel være åpenbart urimelig å henvise tilbake til bosettingskommunen, og det gjøres derfor en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Eksempelvis kan kommunen vurdere å akseptere sekundærbosetting dersom flytting er nødvendig for den enkeltes sikkerhet. Dette kan blant annet være aktuelt i saker som omhandler vold i nære relasjoner, ekstrem negativ sosial kontroll, fare for tvangsekteskap og i saker der politiet innvilger beskyttelsestiltak i form av kode 6 eller kode 7. 

 

Søknad sendes fortrinnsvis til:

NAV Eidsvoll Hurdal

Postboks 70

2081 Eidsvoll

 

Digitale skriftlige henvendelser til flyktningtjenesten kan sendes til nav.eidsvoll.hurdal@nav.no dersom det ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Publisert: 14.09.2016 10:48:15
Sist endret: 07.02.2024 12:43

Publisert: 14.09.2016 10:48:15
Sist endret: 07.02.2024 12:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?