Innhold

Omsorgsbolig

Boligen er tilpasset for bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen skal være ditt eget hjem. Du betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

Vi har omsorgsboliger forskjellige steder i Eidsvoll kommune fra sør til nord i bygda. 

Hvem kan få omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en bolig for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker.

Hvordan søker jeg omsorgsbolig?

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp, kan kommunen fortelle hva søknaden bør inneholde og hjelpe deg med å søke. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Søknadsskjema

Omsorgsbolig

Pris

Du må betale husleie til kommunen. Leieprisen avhenger av boligens standard og størrelse. Hvis du får problemer med å betale husleien, kan du søke om bostøtte etter vanlige regler.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen en måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til kommunal klagenemd eller Statsforvalteren.

Nyttige nettsteder

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 08:49:37
Sist endret: 17.11.2023 10:37