INNHOLD

Eiendomsskatt

Generell informasjon om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnadene for ulike fellestjenester for innbyggerne, som drift av kommunale tjenester innen oppvekstområdet, helse, pleie- og omsorg, kultur osv., samt dekning av kapitalutgifter (avdrag og renter) ved bygging av f.eks. barnehager og skoler.

Kommunen har fra 2020 hatt eiendomsskatt på boligeiendommer i hele kommunen. Til eiendomsskatteåret 2022 ble dette utvidet til også å gjelde fritidseiendommer. Eiendomsskattelovens § 5 beskriver hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt. Det er ikke eiendomsskatt på næringseiendommer og energianlegg.

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2,8 promille for skatteår 2024.

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer, som for eksempel våningshus på gårdsbruk og fritidseiendommer, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt i kommunestyremøte 7.11.2023. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Retningslinjene blir lagt ut til offentlig ettersyn sammen med takstene. Klagenemnd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten, i medhold av eiendomsskatteloven § 20. Klagenemnda følger kommunestyrets valgperiode.

Sakkyndig nemnd:

Leder  Hans Christian Wilberg Vara  Jorunn Mathisen
Nestleder  Sandra Dögg Jacobsson Gudmundsdottir Vara  Ragnvald Brobakken
Medlem Terje Teslo Vara:  Harald Milli

Klagenemnd:

Leder Eva H. Johnsen Vara Tore Edissen
Nestleder Arne Körner Haugen Vara Janna Rita Myren Fossum
Medlem Jan Lund Segtnan Vara Karin Stornes
Retningslinjer for taksering

Sakkyndig nemnd skal vedta retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes. Retningslinjene er offentlige når takstene offentliggjøres.

Eiendomsskatteliste

Utlagt eiendomsskatteliste inneholder den enkelte eiendoms eiendomsskattetakst, skattegrunnlag, skattesats og årets eiendomsskatt.

Samtidig med at eiendomsskattelistene legges ut, sendes skatteseddel til skatteyter.

Skatteyteren kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må være skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomsskattelista ble lagt ut, eller dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14 i eiendomsskatteloven.

Klagen over verdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Skattelister (gjøres tilgjengelige så snart de er klare, og før 1. mars i skatteåret):

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 skal skattelistene ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker etter kunngjøring. Skattelister for 2024 er tilgjengelige på nett og i kommunens innbyggertorg i perioden 8. februar 2024 - 3. mars 2024.

Klage på skattevedtak

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten, eller om den er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Eidsvoll kommune. Dette vil fremgå av skatteseddelen.

Eiendomsskatten utstedes/faktureres til fastsatt tid, og med de summene som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 25. Det betyr at mottatt faktura må betales innen forfallsdato selv om du har en klage inne til behandling. Eventuelle rettelser vil bli gjort etter at saken er ferdigbehandlet.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien ikke stemmer i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

 

Sakkyndig nemnd

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd kan du klage til Eidsvoll kommune.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt, eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.

Klagen sendes elektronisk inn til eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no. Klage per brev sendes til Eidsvoll kommune, v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (utvalgt av Kommunestyret).

Taksering

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det framgår av Eigedomsskattelovas § 8A-2

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7.»

For boliger som formuesverdsettes etter skatteloven § 4-10 vil eiendomsskatt regnes ut etter formuesgrunnlaget som er fastsatt av Skatteetaten.

Eksempler på boliger der Skatteetatens formuegrunnlag ikke foreligger
 • Boliger tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner
 • Våningshus på gårdsbruk
 • Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkelen som næringsbygg
 • Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsboliger
 • Fritidsboliger

Alle eiendommer der man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten skal besiktiges. Unntatt er eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 5. Kommunestyret utnevner i henhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) en sakkyndig nemnd til å taksere disse eiendommene. 

Den sakkyndige nemnden vedtar retningslinjer som er grunnlaget for gjennomføring av taksering. 

Besiktigelsen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Ved eventuelle manglende eller feilaktige opplysninger om arealstørrelse på bygninger blir disse skaffet ved oppmåling i forbindelse med etterarbeidet med besiktelsen.

Besiktigelse

Eidsvoll kommune gjennomførte våren 2020 besiktigelse av alle boligeiendommer som ikke er omfattet av Skatteetatens formuesgrunnlag. Besiktigelse er kun en utvendig vurdering av bygninger og tomt. Fritidseiendommer ble besiktiget høsten 2021.

Informasjonen fra besiktigelsen er brukt av Sakkyndig nemnd når de besluttet skattetakst på eiendommen.

Fakturering av eiendomsskatt

I henhold til regelverket skal faktura for eiendomsskatt sendes ut før 1. mars 2024. Eiendomsskatt for 2024 blir en del av faktura for ordinære kommunale gebyrer. Standard fakturering er fire terminer i henhold til esktl. § 25, men kommunen tilbyr også fleksibel fakturering for kommunale gebyrer. Faktureringsfrekvens for eiendomsskatt følger hver enkelt eiendoms frekvens for øvrige kommunale gebyrer.

Eiendomsskatten utstedes/faktureres til fastsatt tid, og med de summene som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 25. Det betyr at mottatt faktura må betales innen forfallsdato selv om du har en klage inne til behandling. Eventuelle rettelser vil bli gjort etter at saken er ferdigbehandlet.

Søknad om fritak

I henhold til kommunestyrets vedtak for 2024 kan man søke kommunen om fritak eller nedsettelse av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer etter §§ 7 a-c og 28 i eiendomsskatteloven (esktl.):

c. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas:

 • Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (§ 7 a)
 • Bygninger som har historisk verdi (§ 7 b)
 • Nyoppført bygning, som helt eller delvis benyttes som bolig, fritas i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c)

g. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28:

 • Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 2G. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skatteoppgjør for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.

Søknader som inneholder sensitive personopplysninger må sendes per post eller innleveres på rådhuset. Dette vil gjelde alle som søker etter esktl. § 28 pga økonomiske årsaker da det her må vedlegges dokumentasjon i form av siste års skatteoppgjør for alle i husstanden. Merk at det står skatteoppgjør, hvilket betyr det ferdige skatteoppgjørsdokumentet fra Skatteetaten; ikke den foreløpige skattemeldingen du først får tilsendt fra Skatteetaten for kontroll og godkjenning. 

Hvis du ønsker å søke om fritak fra eiendomsskatt for skatteår 2024 etter esktl. §28 sender du et enkelt brev til eiendomsskattekontoret hvor du skriver at du søker om fritak fra eiendomsskatt pga økonomiske årsaker, merker brevet slik at det fremkommer hvilken eiendom du søker fritak for (grunn-, bruks-, evt. feste- og seksjonsnummer) og vedlegger dokumentasjon i form av skatteoppgjør for 2023 for alle i husstanden. 

Dersom du søker om fritak etter esktl. §7 sender du en søknad i form av et brev til eiendomsskattekontoret hvor du refererer til eiendomsnummer, informerer om grunnlag for søknad og vedlegger aktuell dokumentasjon. 

Postadresse: Eidsvoll kommune, v/Eiendomsskattekontoret, Pb 90, 2081 Eidsvoll
Gateadresse: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, Eidsvoll (merk konvolutt med "Eiendomsskattekontoret")

Søknader som ikke inneholder sensitive personopplysninger kan sendes på epost til eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no 

Folketrygdens grunnbeløp (G) var i 2023 på kr 118 620,-.

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert gjennom nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne takstvedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom.

Nedenfor finner du lenker til lov om eiendomsskatt og takstvedtekter for Eidsvoll kommune.

Eigedomsskattelova

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsvoll kommune ble vedtatt 4.2.2020 i kommunestyret og ligger på kommunens hjemmesider under emnet skatt, politikk og organisasjon og under møtekalender og protokoller.

Kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2024

Vedtak Kommunestyret KS-23/111

1. Det videreføres eiendomsskatt i kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteår 2024:

a. Eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 g - Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

b. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av eiendom hvor dette er beregnet i henhold til esktl. § 8 C-1.

c. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas:

 • Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten (§ 7 a)
 • Bygninger som har historisk verdi (§ 7 b)
 • Nyoppført bygning, som helt eller delvis benyttes som bolig, fritas i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (§ 7 c)

d. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 2,8 promille (esktl. § 13)

e. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 400.000,- per selvstendig boenhet (esktl. § 11)

f. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige ordinære kommunale gebyrer. Standard fakturering er fire terminer (esktl. § 25), men kommunen tilbyr også fleksibel fakturering. Faktureringsfrekvens for eiendomsskatt følger hver enkelt eiendoms frekvens for øvrige kommunale gebyrer.

g. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28:

 • Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være under 3G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 2G. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skatteoppgjør for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.
Vedtekter eiendomsskatt

Eiendomsskattevedtekter for Eidsvoll kommune.pdf

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.pdf

Beregning av eiendomsskatt

Skatten beregnes med en promillesats vedtatt av kommunestyret. Satsen er på 2,8 promille for 2024.

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatten. Det er tall fra skatteoppgjør for inntektsår 2022 som er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt i skatteåret 2024. 

l de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av, fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Hvordan beregnes eiendomsskatt:

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7 (gir 30 % reduksjon). Skattesatsen er 2,8 promille i 2024.

Enkel formel for å beregne eiendomsskatt (for Eidsvoll kommune):

 • Ligningsverdi/formuesverdi x 4 = anslått markedsverdi/boligverdi.
 • Markedsverdien/boligverdien ganges med 0,7 for å trekke av 30% (reduksjonsfaktor).
 • Deretter trekke fra bunnfradrag kr 400.000 pr selvstendig boenhet registrert i matrikkelen.
 • Resultatet multipliseres med 0,0028 for å få 2,8 promille.

Ligningsverdien eller formuesverdien finner du på skatteoppgjøret ditt, eller på Skatteetaten sine sider. Se Skatteetaten sine sider for utregning av ligningsverdi/formuesverdi på sekundærboliger.

Hvis Skatteetatens boligverdi er på 3,8 millioner kroner, og boligen har èn selvstendig boenhet, blir regnestykket for denne boligen slik:

  Boligverdi kr 3.800.000,-
- minus reduksjon 30% kr 1.140.000,-
- minus bunnfradrag for èn selvstendig boenhet kr 400.000,-
= Skattegrunnlag kr 2.260.000,-
x Promillesats 2,8
= Årlig eiendomsskatt kr 6.328,-

 

Hvor finner du ligningsverdi/formuesverdi/boligverdi?

Ligningsverdi/formuesverdi finner du på din skattemelding/skatteoppgjør/selvangivelse. 

Boligverdi kan du også beregne selv via skatteetaten sine sider: Skatteetatens boligverdikalkulator

Publisert: 26.02.2020 15:06:11
Sist endret: 12.04.2024 11:58

Publisert: 26.02.2020 15:06:11
Sist endret: 12.04.2024 11:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?