INNHOLD

Ofte stilte spørsmål om eiendomsgebyrer

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale eiendomsgebyrer - hvilke gebyrer består de av?
 • eiendomsskatt
 • avfall (renovasjon)
 • vann (for de som har kommunalt vann)
 • avløp (for de som har kommunalt avløp)
 • septik ( for de som har private avløpsanlegg)
 • feiing og tilsyn pipeløp (administreres av ØRBRANN)

Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på 1,2,4 eller 12 terminer per år.

Når mottar jeg faktura på kommunale eiendomsgebyrer?

Som hovedregel faktureres eiendomsgebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Men tinglyst eier kan endre til 1,2 eller 12 terminer per år om det er ønskelig.  

Slik endrer du antall fakturaer per år for din eiendom.

Hvordan sender kommunen ut fakturaer? 

Utsendelse av faktura styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Slik fungerer det:

 • de som benytter nettbank eller vipps og har eFaktura/avtalegiro-avtale med kommunen, får fakturaen dit.
 • de som ikke benytter alternativet over, vil motta fakturaen i Digipost dersom de har opprettet en bruker der.
 • de som ikke benytter noen av alternativene over vil få fakturaen sendt pr post til folkeregistrert adresse. 

NB: kommunen sender vanligvis ikke faktura per epost. 

Hva kan jeg gjøre for å finne fakturaen fra kommunen?

Det er kun du som kan endre måten du mottar fakturaen på. 

Noen tips:

 • Logg inn på MinSide for å se oversikt over gjeldende og utsendte eiendomsgebyrer på din eiendom. Der ser du oversikt over gjeldende og betalte gebyrer, men ikke selve fakturaen med betalingsopplysninger.
 • Ved å velge eFaktura framfor avtalegiro kan du se fakturaen din når du måtte ønske. 
 • Sjekk om det er samsvar mellom konto/avtaleeier i banken og fakturamottaker av eiendomsgebyrer. Kommunen kan endre fakturamottaker til annen tinglyst eier etter ønske, men du har ansvar for at samme person er den som har bankavtale med kommunen.  
 •  For å motta varsel fra banken om at faktura fra kommunen ankommer nettbanken, må du selv registrere kontaktinformasjon i banken din. 
Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Eidsvoll kommune oppdaterer databasen mot Kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ordne seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler kan hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst. Om det er flere tinglyste eiere på eiendommen kan kommunen endre til annen tinglyst eier, dersom vedkommende tar kontakt.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Kommunen kan ha oppdaget og rettet en feil, dermed kreditering på neste terminfaktura. Se på gebyrlinja for å finne detaljer om periode, antall mm. I henhold til Foreldesesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura blir målt forbruk og  innbetalt forskudd for året før  avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen.  

Hvorfor er fakturaen jeg mottok høyere enn normalt?
 • På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Har du betalt inn for lavt forskudd  i forhold til forbruk, blir fakturaen høyere enn vanlig. Du må etterbetale allerede brukt vann/avløp. 
 • Kommunen kan ha oppdaget og rettet en feil, og dette blir etterfakturert på neste terminfaktura. I henhold til Foreldesesloven etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 
 • Økning i prisene
Kan jeg dele opp fakturaen?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen: innfordring@eidsvoll.kommune.no.

Kan jeg søke endring eller fritak for eiendomsgebyrer?

Du kan søke fritak for gebyrer for et år av gangen på disse vilkårene, hvis grunnen gjelder for mer enn 12 mnd. Fritak har ikke tilbakevirkende kraft.

 • Gebyr for leie av vannmåler: vannmåler leveres inn til kommunen.
 • Grunngebyr vann-og/eller avløp: innvendig og utvendig vannforsyning plugges og plomberes (av kommunen)
 • Gebyr for feiing og tilsyn: har du en pipe som ikke lenger er i bruk, så må du melde fra til feiertjenesten.
 • Grunngebyr renovasjon: ved særskilt grunnlag, f.eks. hvis boenheten brukes av familie
 • Gebyr for avfallsbeholder: ved særskilt grunnlag, f.eks. ved dødsfall. Beholdere leveres inn til ØRAS etter beskjed fra kommunen.
 • Gebyr for slamtømming: ved særskilte grunner der eiendommen ikke produserer avløp. Anlegget tømmes. Kommunen kan kreve plombering av innvendig stoppekran på eiers regning. Fritak for gebyr for utført tømming innvilges ikke. 

Søknadsskjema for fritak/endring av kommunale eiendomsgebyrer.

Kan jeg si opp kommunale eiendomsgebyrer?

Når gebyrpliktig eiendom/bygning/enhet rives, brennes eller på annen måte ikke kan brukes kan kommunen etter søknad gi fritak for årsgebyret. 

Står en eiendom ubebodd kan kommunen etter søknad gi midlertidig fritak for hele eller deler av årsgebyret. Kommunen fastsetter vilkår for fritak. 

Søknadsskjema for oppsigelse av kommunale eiendomsgebyrer.

Hvorfor får jeg purringer i Altinn?

Avdeling for innfordring bruker blant annet Altinn for utsending av purringer. Det kan være nyttig å registrere epostadresse eller telefonnummer i Altinn slik at du blir varslet.

Gebyrer for vann og avløp

Hva betyr grunngebyr vann og grunngebyr avløp?

Grunngebyr betales fast uavhengig av vann- og/eller avløpsforbruk. Dette skal sammen med forbruksgebyret dekke kommunens kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen. For fritidsboliger betales kun ett grunngebyr.

Hva betyr forskudd vann og forskudd avløp?

Forskudd vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Hvorfor er fakturert forbruk i forbindelse med vannmåleravlesning så høyt?

Normalt forbruk per person i husstanden er 50-75 m3 per år. Estimert forbruk baseres på innrapportert forbruk foregående år. I enkelte tilfeller stemmer ikke estimert forbruk for dagens situasjon, og gjøre at man får høyere regning på 1. termin. Mulig årsaker kan være: 

 • Familieforøkelse
 • Ny eier i løpet av fjoråret og gammel eier har brukt mindre vann enn ny eier.
 • Tenåringer i huset kan medføre høyere vannforbruk.
 • Vanning, vask av bil, fylling av basseng ol. 

Hvis du mistenker at du kommer til å bruke vesentlig mer eller mindre vann enn tidligere periode kan du kontakte kommunen for å justere forskuddet.

Dersom ditt forbruk er unormalt høyt og det ikke har vært noen endringer fra foregående år kan dette tyde på lekkasje, og du kan kontakte kommunen.

Kontaktinformasjon: gebyr@eidsvoll.kommune.no.

Hvorfor er fakturaen jeg mottok høyere enn normalt?

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og  innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd  i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. 

Kommunen jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

Hva skjer om jeg bruker mye vann på å vanne, vaske bil og fylle basseng?

I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde, selv om vannet går i bakken og ikke i avløpsledningen.

Det er ikke mulig å søke kommunen om refusjon.

Hva skjer når fakturaen har minusbeløp ( kredinota)?

Ved negativt beløp på faktura kommer beløpet til utbetaling på forfallsdato for gebyrene, til samme bankkonto du vanligvis betaler fra. 

Gebyr for feiing og tilsyn

Det er Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN) som utfører feiing og tilsyn, og som administrerer gebyrene for tjenesten. Gebyrene kommer på faktura med andre eiendomsgebyrer.

Jeg har spørsmål om regler og gjennomføring av feie- og tilsynstjenesten.

På ØRBRANN sin nettside finner du ofte stilte spørsmål og svar 

Hvorfor får jeg to linjer med feie- og tilsynsgebyrer?

Feie- og tilsynsgebyret er delt slik:

 • Feiegebyr pr år pr pipeløp
 • Tilsynsgebyr pr år pr pipeløp ( gjelder også gasspeiser)
Må jeg betale gebyr for gasspeis?

De som har gasspeis betaler tilsynsgebyr, ikke feiegebyr.

Hvorfor betaler jeg feiegebyr på hver terminfaktura selv om pipa ikke er feid i år?

Alle eiere av bygning ( hus, fritidsbolig, anlegg mm.) med fyringsanlegg er pliktige til å betale feie- og tilsynsgebyr etter selvkostprinsippet. Det er kommunen som fastsetter og krever inn avgiften som et årlig beløp per pipeløp fordelt på terminer, uavhengig om feiing eller tilsyn er utført samme år.

Hva gjør jeg hvis jeg har et nytt ildsted eller skal fjerne ildsted?

Det er huseiers ansvar å søke fritak for feieavgift til feiervesenet (ØRBRANN). 

Skjema for å melde fra om nytt ildsted.

Skjema for å melde om fjerning av ildsted

Gebyrer for private avløpsanlegg

Hvorfor får jeg tømmegbeyr for minirenseanlegg fra 01.01.2024?

Fra 01.01.2024 overtok kommunen administrasjonen av tømming av minirenseanlegg. Anleggene vil bli tømt årlig på samme roder som andre mindre avløpsanlegg i området. Det er Br. Stenskjær som utfører jobben.

Har du behov for ekstratømming eller har spørsmål om septik kan du ringe kommunens septiktelefon: 95029909

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg?

Kommunestyret vedtok 14.12.2021 å innføre et tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg (tette tanker, septiktanker, minirenseanlegg, gråvannstanker, slamavskillere ol. ). Gebyret er gjeldende fra 01.01.2022, og omfatter ikke biologisk toalett eller eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp.

Kommunen har tilsynsansvar etter forurensningsloven § 48 og forurensningsforskriften §§ 12-2.

Kommunen fører tilsyn med utslippstillatelser, blant annet for å sikre drikkevannet vårt.

Gebyret faktureres årlig uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år, og finansierer kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. Tilsynsgebyret faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene per anlegg, fordelt på eiendommens terminer. 

Tilsynsgebyret erstatter ikke serviceavtale med eksternt firma.  

Hvordan gjennomføre tilsyn fra kommunen?

Som oftest gjøres tilsynsarbeidet med bakgrunn i opplysninger fra den som tømmer slam og den som gjennomfører service, eller fra kontoret. Av og til kan det hende kommunen selv, eller en representant for kommunen, dukker opp for å kikke på anlegget ditt. Etter behov vil kommunen varsle før de kommer, ringe på døren og presentere seg. De kommer i arbeidsklær og har ID godt synlig.

Det forventes ikke noe spesielt av deg i slike anledninger, utover at du svarer på spørsmål som kommunen måtte ha og at du sørger for at anlegget er tilgjengelig. Du trenger ikke være tilstede under tilsynet, og vil i etterkant bli informert om resultatet.

Gebyrer for fritidsbolig

Hvorfor har jeg fått egen faktura på hytta mi?

Fritidsboliger er egne eiendommer og fakturaene inneholder gebyrer knyttet til eiendommen. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Hvorfor må jeg betale avfallsgebyr på fritidsboligen min?

Renovasjonsforskriften omfatter alle eiendommer i kommunen der det oppstår eller kan oppstå husholdningsavfall. Fritidsboliger omfattes dermed av denne forskriften.

Se renovasjonsforskriften.

Gebyret for fritidsrenovasjon dekker kommunens kostnader forbundet med håndtering av dette husholdningsavfallet, og gjenspeiler ikke hvorvidt den enkelte hytteeier benytter seg av tilbudet. 

Kan jeg søke fritak fra gebyrer for fritidsbolig?

Les mer om fritak i §23 i renovasjonsforskriften.

Dersom fritidsboligen har lav eiendomsskatt og taksator har dokumentert at bygget er kondemnabelt, kan det søkes om fritak fra fritidsrenovasjon.  

Publisert: 22.02.2024 10:07:41
Sist endret: 15.03.2024 08:08

Publisert: 22.02.2024 10:07:41
Sist endret: 15.03.2024 08:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?