Byggeprosjekter - kommunale

Vi opplever sterk vekst. Dette fører til økte og endrede behov i den kommunale bygningsmassen. Her vil du derfor finne en oversikt over kommunens nær forestående og pågående større byggeprosjekter.

Kommunale byggeprosjekt i Eidsvoll

Vi opplever sterk vekst. Dette fører til økte og endrede behov i den kommunale bygningsmassen. Noen bygg blir gjenstand for rehabilitering/ombygging, slik at de skal være best mulig tilpasset dagens behov for tjenesteyting. Andre bygg har kanskje behov for økte arealer. Kommunen gjennomfører også nybyggprosjekter.  Her vil du derfor finne en oversikt over kommunens nær forestående og pågående større byggeprosjeter. 

Pågående byggeprosjekter

De nyeste prosjektene står øverst. Informasjon og bilder vil bli oppdatert etterhvert som man har nådd innlagte delmål. 

Brensmork hovedbygg, 2. etasje  - forventet ferdigstilt 31. januar 2020

Kontrakt er inngått mellom Eidsvoll Kommune og Trestandard Bygg AS. Kontraktsform: NS8407, Totalentreprise.
Status pr. juni 2019 - avtalepartner er kontrahert. Rigg og drift fra og med 1. juli.

Virksomheten, Hjemmebaserte tjenester må ha mer plass. Dette blir en utvidelse av areal som benyttes i dag.

Fakta

 • Kontraktskostnad: 10,2 mill. inkl. mva.
 • Totalentreprenør: Trestandard Bygg AS
 • Prosjektleder totalentreprenør: Anders Dahl Lund
 • Byggeledelse: Svendby bygg Consult: Kristoffer Brodshaug
 • Prosjektleder byggherre: Kjell Ivar Ørbæk
 • Ferdigstillelse/overtakelse ombygging: 31.01.2020
Vilberg helsetun - nye sykehjemsplasser og nytt storkjøkken - forventes ferdigstilt høst 2019

Grunnet økende behov for pasientplasser, har er det vedtatt bygge ut Vilberg helsetun med 16 nye sykehjemsplasser.
I tillegg skal det bygges nytt storkjøkken med en kapasitet på 700 middagsmåltider pr. dag. 

Ny sykehjemsfløy oppføres i 2 etasjer i forlengelsen av eksisterende byggetrinn 1. Her etableres 2 nye sykehjemsavdelinger, hver med 8 pasientrom og tilhørende fasiliteter.
Utvidelsen knyttes både sammen med eksisterende nybygg og eksisterende vestfløy. Prosjektet blir delvis husbankfinansiert, og utformes i tråd med husbankens regler.

Konstruksjonsmessig er det hovedsaklig benyttet stålkonstruksjoner med plasstøpte etasjeskiller. Utvendige vegger utføres med tegl av samme type som eksisterende del 1. Det blir etablert en ny Sansehage i forbindelse med utvidelsen av sykehjemmet. 

Fakta

 • Prosjektkostnad 93 millioner
 • 16 sengerom/sykehjemsplasser
 • Kjøkken med kapasitet til 700 middagsmåltider pr. dag
 • Totalentreprenør: Johs. Granås AS
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS

 • Arkitekt: Pir II
 • Ferdigstillelse av prosjekt: Høst 2019

Bilder fra prosjektet

 

Vilberg ungdomsskole – forventes ferdigstilt medio mai 2019

De fleste av de eldre skolebygningene er nå revet. Det som står igjen er den nordlige delen av skolebygget. Disse arealene bygges om til ny bruk. 

Arbeidet med å bygge et nytt hovedbygg er godt i gang. De nye arealene vil bli integrert med en ny Kultursal. Denne får et uttrekkbart sitteamfi og plass til over 200 personer. 

Ny kantine, personalrom, møterom, kunst & håndtverk samt noen klasserom vil bli tilrettelagt for utleie til lag og foreninger. 

Skolens uteområdet kommer videre til å bli opparbeidet med et nærmiljøanlegg. Det vil inneholde sandvolleyballbane, skatepark, et bordtennis område og parkanlegg.

Oppdatert informasjon 15. mai 2019

Vilberg Ungdomsskoles nye og ombygde lokaler er i disse dager tatt i bruk. Det har blitt en flott moderne skole. En skole som vi som bor i Eidsvoll virkelig kan være stolte av.

Det første man legger merke til er at ute-arealene er vesentlig oppgraderte. Det har blitt soneinndeling, med lekeapparater, benker, hengekøyer, klatremoduler og et stort snurrende hjul for å nevne noe. Vi tror uteområdet vil bli et populært sted for aktivitet og rekreasjon.
Skolen har videre fått ny hovedinngang. Denne ligger naturlig til på nordsiden. Foruten nye garderober, spesialrom, grupperom og klasserom, har Ungdomsskolen fått en romslig og moderne kantine. Kantinen ligger vegg i vegg med et fleksibelt auditorium for større samlinger.

Etter en total renovering og vesentlig utvidelse av Ungdomsskolen, er den nå godt tilrettelagt for videre læring, trivsel og utvikling.

Fakta:

 • Total kostnad inklusive midlertidige brakker: 218 millioner.
 • Skole kapasitet: 540 elever
 • Totalentreprenør: Backe Romerike AS
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Vindveggen arkitekter AS

 • Ferdigstillelse av prosjekt: medio mai 2019
 • Ferdigstillelse av uteanlegg: august 2019

Bilder fra prosjektperioden ved Vilberg ungdomsskole og åpningen

Råholtbråtan barnehage – status september 2018 - ombygging ferdigstilles oktober 2018

Barnehagen har fått et nytt bygg med 5 avdelinger. I 2. etasje er det tilrettelagt arbeidsrom og personalrom for alle ansatte.

Det opprinnelige barnehagebygget, er bygget om slik at den nå også inneholder 5 avdelinger. Tre av disse spesielt tilrettelagt for de minste barna.

Uteområdet oppgraderes og det skal bygges to nærmiljøanlegg for ballspill med gummidekke. Disse skal kunne islegges om vinteren for andre aktiviteter.

Fakta

 • Totalkostnad inklusive nærmiljøanlegg: 50 mill.
 • Barnehage kapasitet: 10 avd.
 • Totalentreprenør: Johs Granås AS
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
 • Energistandard: Bygget er bygget som passivhus
 • Ferdigstillelse av nybygg: juli 2018
 • Ferdigstillelse av ombygging: oktober 2018 

Bilder fra prosjektperioden ved Råholtbråtan barnehage

Avslutta byggeprosjekter

Når et byggeprosjekt er ferdigstilt skal vi flytte informasjonen hit og la den stå her et års tid.  Vi håper dette kan bli en informativ side over byggeprosjekter i regi av Eidsvoll kommune

Frankens omsorgsboliger – Ferdigstilt juli 2018

Nye omsorgsboliger bestående av 8 leiligheter er ferdige og åpnet. I tillegg er det et administrasjonsområde med felles stue, personal/møterom, vaktrom og kontor.

Bygget er beregnet for utviklingshemmede og multifunksjonshemmede og er bygget som 1-etasje bygg

Det har vært et mål å bevare landskapspreget slik at bygget er derfor fordelt over 2 nivåer og er pent plassert i terrenget mellom gamle bøke- og bjørketrær.
Prosjektet er delvis husbankfinansiert, og utformet i tråd med husbankens regler.
Konstruksjonen er hovedsakelig i bindingsverksvegger av tre, med noe bærende vegger av betong/lettklinker i området med to etasjer.

Fakta:

 • Total kostnad (inkl. riving av eksisterende bygg): 32 millioner
 • Kapasitet: 8 omsorgsboliger
 • Totalentreprenør: i-Bolig (tidligere Nordbohus Romerike)
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Pir II
 • Ferdigstillelse av prosjekt: juli 2018

Bilder fra Frankens 

Gruehagan omsorgsboliger – Ferdigstilt september 2018

Det er idriftsatt nye omsorgsboliger bestående av 14 leiligheter. Disse er fordelt på et hovedbygg med 10 leiligheter og 4 leiligheter plassert i 2, 2-mannsboliger.

Hovedbygget består av 4 hybler, 6 leiligheter i rekke samt et administrasjonsområde som inneholder bofellesskap, felles bokollektiv, personalrom, kontorer, lager og vaskerom.
Bygget er beregnet for mennesker med problemer innen rus og psykiatri. Det er utformet slik, at brukerne skal klare mest mulig på egen hånd.
Prosjektet er delvis Husbankfinansiert, og utformet i tråd med husbankens regler.
Konstruksjonen er hovedsakelig i bindingsverksvegger av tre.

Fakta:

 • Total kostnad: 42 millioner
 • Kapasitet: 14 leiligheter
 • Totalentreprenør: Johs. Granås AS.
 • Byggeledelse: Svendby Byggconsult AS
 • Arkitekt: Pir II
 • Ferdigstillelse av prosjekt: September 2018

Bilder fra Gruehagan

Publisert: 25.09.2018 13:49:02
Sist endret: 08.03.2024 09:49

Publisert: 25.09.2018 13:49:02
Sist endret: 08.03.2024 09:49

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?