Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Det etiske fundament

Kommunalforvaltningen skal være tillitsskapende og  bygge på høy etisk standard, jf. kommuneloven § 1:

Kommunelovens §1

§ 1. Lovens formål.

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjons-dyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunal og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Objektivitet og uavhengighet i avgjørelser og handlinger er avgjørende for å oppnå dette. Det vises til forvaltningslovens regler for habilitet, som sammen med kommunens etiske retningslinjer og verdiplattform er viktige verktøy i denne sammenheng.

Eidsvoll kommune arbeider bevisst med å utvikle høy etisk standard i hele organisasjonen. Etisk bevissthet i hverdagen hos alle som yter innbyggerne tjenester er viktig for å skape en trygg og sikker forvaltning og skape godt omdømme. Som representant for Eidsvoll kommune har alle et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme ivaretas. Verdiplattformen skal prege holdninger og handlinger hos ledere og medarbeidere i Eidsvoll kommune og verdiene skal stå i fokus for alle som er forvaltere av samfunnets fellesmidler. De etiske retningslinjene skal være en hjelp til den enkelte for å handle riktig.

Åpenhet og innsyn i forvaltningen og kommunens virksomhet er en forutsetning for tillit fra innbyggerne og et godt lokaldemokrati. Innbyggerne og samfunnet generelt er opptatt av at kommunen forvalter sitt samfunnsansvar på en god og riktig måte, og for Eidsvoll kommune er derfor åpenhet og informasjon om hvordan vi løser våre oppgaver viktig.

Kommunens forvaltning og virksomhet er gjenstand for tilsyn og kontroll utenfra. Høy etisk standard hos den enkelte, god internkontroll og fokus på kvalitet i forvaltningen skal bidra til en best mulig samfunnsansvarlig drift. Dette skal bidra til å sikre Eidsvoll kommune tillit og et godt omdømme.

Retningslinjene gjelder for kommunens ansatte og folkevalgte, og ansatte i kommunens bedrifter og selskaper.

Forøvrig plikter alle lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Alle ansatte skal arbeide lojalt for å gjennomføre de vedtak som er truffet. 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte  

Reglementer for folkevalgte

Reglement for politikere

Publisert: 04.09.2018 13:42:10
Sist endret: 06.03.2024 09:56

Publisert: 04.09.2018 13:42:10
Sist endret: 06.03.2024 09:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?