INNHOLD

Aktive høringer

Formålet med høringer er å gi innbyggere, organisasjoner og næringsliv muligheter til å si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Det er et viktig demokratisk prinsipp å gi allmennheten mulighet til å være med å utforme offentlig politikk. Det er avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Varsel om oppstart av planarbeid 

Dersom du har innspill til utviklingen av et område som det er blitt igangsatt planarbeid for, kan du sende inn en uttalelse. Aktuelle planarbeid som er blitt varslet legges ut under her. De vil vises her i minst 4 uker. 

Detaljreguleringsplan for Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA), gbnr. 204/29, 33 m.fl. 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsler herved AFRY Ark Studio, på vegne av forslagsstiller Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltningen, om oppstart av detaljreguleringsplan for Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA), gbnr. 204/29, 204/33, 204/3 m.fl., Eidsvoll kommune, planID 324036100.

Reguleringsplanarbeidet er et resultat av godkjent rammetillatelse 09.11.2021 med midlertidig dispensasjon fra § 3 i kommuneplanen, for oppgradering og utvidelse av dagens vannbehandlingsanlegg. Hensikten med reguleringsarbeidet er å regulere inn formålene og forankre oppgraderingene i planverket, i tillegg til å legge til rette for evt. fremtidige utbedringer/tiltak. Arealene skal benyttes til behandling, rensing og distribusjon av kommunalt vann, slik som dagens situasjon.

Planen er vurdert til ikke å falle inn under tiltak som krever konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger, ettersom det ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Vannbehandlingsanlegget er allerede etablert, og er oppført på kommunens eiendom. Det er i forbindelse med utbedringen av vannbehandlingsanlegget blitt kjøpt noe eiendom fra tilliggende grunneiere. Det er gjennomført utredninger for skred og flom i forbindelse med dispensasjonsbehandlingen. Dette vil bli innarbeidet i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med planarbeidet.

I tillegg til å kunne avgi uttalelse nå, ved oppstart av planarbeidet, vil forslag til detaljreguleringsplan for Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA) bli sendt på offentlig ettersyn, og man får muligheten til å uttale seg til et konkret planforslag.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes innen 26. april til plankonsulent:

AFRY Ark Studio v/ Miriam Slaatsveen Nazareno, Mobil: (+47) 95 86 91 31/e-post: miriam.slaatsveen.nazareno@afry.com eller Lilleakerveien 8, 0283 Oslo.

Vedlegg:

Referat oppstartsmote Tisjøen VBA.pdf

Tisjøen vannbehandlingsanlegg_Varslingsbrev.pdf

Offentlig ettersyn av arealplaner/andre typer høringer 

Her finner du komplette planforslag for områder som er blitt vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av politikerne. Dersom du har innspill til et planforslag, positive eller negative, kan du sende inn en uttalelse. Andre typer høringer som ikke er knyttet til arealplaner vil også legges ut her. Alle høringer vil vises her i 4-6 uker. 

Aktive høringer 

Kunngjøringer av vedtak 

Her finner du kunngjøringer av planforslag eller andre typer saker som er blitt endelig vedtatt. For kunngjøringer av arealplaner gjelder det en klagefrist på 3 uker. Etter utløpt klagefrist blir kunngjøringene borte. 

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2025-2035

Eidsvoll kommunestyre behandlet i møte 16.4.2024 sak 24/29 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 fastsettes planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2025-2035.

Forslag til nytt kulepunkt under politisk organisering av kulturminneplanen:

  • Hovedutvalg for samfunn og næring og Hovedutvalg for kultur og frivillighet skal jevnlig ha oppdateringer om planenes framdrift og hvilke kulturminner som er tenkt omfattet av kommunedelplanen før den kommer til politisk behandling. Det oppfordres til at hovedutvalgene brukes som sparringspartner i arbeidet.

Innstillingen til vedtak med tilleggspunkt foreslått av Høyre i Hovedutvalg for samfunn og næring ble enstemmig vedtatt. Planprogrammet er revidert i henhold til vedtaket.

Fastsettelse av planprogram regnes som en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Plandokumenter

Fastsatt planprogram 16.4.2024.pdf

Saksframlegg.pdf

Merknadsskjema planprogram.pdf

Samlede merknader.pdf

 

Fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan - tilbakeføring av gamle Hjera grustak

Eidsvoll kommunestyre behandlet i møte 16.4.2024 sak 24/28 og fattet følgende vedtak:

"I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9 og 14-2 fastsettes forslag til planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for gbnr. 92/626 m.fl., tilbakeføring av gamle Hjera grustak."

Hensikten med å utarbeide et planprogram er å fastsette rammene for det videre planarbeidet, og planprogrammet fungerer som en "oppskrift" for dette.

De aller fleste innspillene handler om innspill til oppstartsvarselet, og disse blir ikke svart ut før i forslaget til detaljregulering. Der vil innspillene oppsummeres og legges ved på nytt, og svares ut i merknadsskjemaet. Derfor er det kun de innspillene som omhandler selve planprogrammet som et prosessdokument som er kommentert i denne omgang.  

Fastsettelse av planprogram regnes som en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Dette til orientering. 

 

Plandokumenter

Saksframlegg.pdf

Planprogram.pdf

Sammendrag av merknader og kommentarer til planprogram.pdf

Innkomne merknader, samlet.pdf

 

Kunngjøring av navn på park - Cecilie Thoresens park 

Kunngjøring nav på park etter endelig navnevedtak i Hovedutvalg for kultur og frivillighet 02.04.2024, sak 24/23:

"Eidsvoll kommune vedtar navnet Cecilie Thoresen park på et område/parkanlegg i Sundet."

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. Vedtaket er kunngjort den 09.04.2024 på denne nettsiden, og klagefrist er dermed den 30.04.2024.

En eventuell klage skal sendes til Eidsvoll kommune, Pb 90, 2081 Eidsvoll eller postmottak@eidsvoll.kommune.no. Klagen merkes med "Klage på vedtak - HKF-sak 24/23"

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Gamle høringer 

Se gamle høringer 

Publisert: 05.03.2024 15:23:50
Sist endret: 24.04.2024 14:24

Publisert: 05.03.2024 15:23:50
Sist endret: 24.04.2024 14:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?