INNHOLD

Overordnede planer og styringsdokumenter

Planstrategi

Kommunal planstrategi for 2020-2023 | vedtatt 09.03.2021

Planstrategi 2020-2023.pdf

Arealstrategi 

Gjeldende arealstrategi | fastsatt 07.03.2023

Arealstrategi - tekst.pdf

Arealstrategi - kart.pdf

Kommuneplan

Gjeldende kommuneplan | vedtatt 13.04.2021/02.11.2021 

Kommuneplanens arealdel 2021- 2031

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Plankart - hele kommunen.pdf

Plankart - delområder.pdf

Temakart - Byggerestriksjoner Oslo lufthavn Gardermoen.pdf

Temakart - Kulturmiljøer.pdf

Temakart - Rammeplan for avkjørsler.PDF

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf

Rapport - fortetting og grønn grense.PDF

Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt.pdf

Estetisk veileder 

Grønn grense - bestemmelsesområdene.pdf

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 

Samfunnsdelen 2021-2031.pdf

Tidligere kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 | vedtatt 10.03.2015 (utgått)

Bestemmelser.pdf

Plankart, hele kommunen.pdf

Plankart, delområder.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Planprogram for ny kommuneplan 

Planprogram for rullering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel | fastsatt 07.03.20233

Planprogram_07.03.2023.pdf

Kommunedelplaner 

Eidsvoll kommune har ingen kommunedelplaner for arealer, kun tematiske. 

Temaer

Fag- og sektorplaner 

Sortert etter kommunalområde. 

By, plan og samfunn 
Oppvekst og opplæring 
Helse og mestring 

Beredskapsplaner 

Plan for kommunal kriseledelse ajourføres årlig. Ansvarlig for dette er assisterende kommunedirektør. Du finner planer for overordnet beredskap, risiko- og sårbarhet og diverse tematiske beredskapsplaner på egne sider. 

Beredskap og krise

Interkommunale planer 

Gardermoregionen 

Reguleringsplaner 

For oversikt over kommunens vedtatte reguleringsplaner, se digitalt kart eller plankarkiv. 

Digitalt kart

Planarkiv 

Handlingsplaner

Gjeldende handlingsplan 

Handlingsplan 2024-2027 KS 23-111

Tidligere handlingsplaner 

Handlingsplan 2011-2014 og budsjett 2011.pdf

Handlingsplan 2012-2015 og Budsjett 2012.pdf

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Rådmannens grunnlagsdokument.pdf

Handlingsplan 2015-2018 - Budsjett 2015 oppdatert med kommunestyrets vedtak av 09122014 sak 74-14..pdf

handlingsplan 2015-2018 endelig.pdf

Handlingsplan 2016-2019 - budsjett 2016.pdf

Handlingsplan 2017-2020.pdf

Handlingsplan 2018-2021.pdf

Handlingsplan 2019 - 2022 vedtatt i Kommunestyret 11.12.2018.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 PS95-19.pdf 

Handlingsplan 2022 - 2025 PS21-143.pdf

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsmelding (årsrapport)

Årsmeldinger

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder bestemmelser som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan kommunedirektøren delegere myndighet videre.

Delegeringsreglement 

Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 19.06.2024 19:13

Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 19.06.2024 19:13

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?