INNHOLD

Universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT - Eidsvoll kommune. 

I vår kommune jobber vi iherdig med tanke på at våre nettsider og våre IKT-løsninger skal være universelt utformet. Vi har stort fokus på universell utforming i opplæring av nye redaktører og jobber nå enda mer aktivt for at alle skal kunne bruke nettsidene våre. Det opprettes nå flere redaksjoner som skal ha oftere fellessamlinger hvor hovedfokuset er på universell utforming av innholdet. 

I tillegg til nettsidene skal det fokuseres på opplæring til den enkelte saksbehandler i kommunen om å skrive saker og annet innhold i henhold til kravene.

Vi har tilgang på gode testverktøy og en leverandør som tar kravene på alvor.

Vi har i mange år satt krav til våre leverandører og utviklerer av vår nettside om å tilfredsstille kravene i WCAG. Vi har også leverandør med oss i testingen av våre sider opp mot de gjeldende kravene som står i forskriften.

Vår leverandør, Prokom, tar sine tekniske krav på alvor, og testene blir kvalitetssikret både av dem og av oss - opp mot kravene til universell utforming både på teknisk løsning og på den redaksjonelle biten som vi selv har ansvar for selv.

Publiseringsløsningen er laget slik at det skal være enkelt å publisere innhold som overholder krav til universell utforming. Vi skal ha videre fokus på dette også opp mot leverandør, slik at publiseringsløsningen kan tilpasses enda bedre til de som produserer innhold. Eksempel på det kan være å lage sidemaler som er bygget opp slik at vi enklere kan presentere innhold etter kravene. 

Deler av nettsidene våre består av løsninger som er laget av eksterne leverandører. Eksempler på dette kan være skjemaløsninger eller løsning for å bestille billetter, eller søke tjenester. Vi stiller også her strenge krav til våre leverandører, og vil heretter teste enda mer grundig før vi slipper slike løsninger ut til våre innbyggere.

Hvorfor er Univserell utforming viktig?

Nødvendig for noen - bedre for alle

Alle kommunens IKT-løsninger, både for innbyggere og ansatte, skal være universelt utformet (uu). Det betyr at alle skal kunne bruke løsningene.

Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. En god IKT-løsning må ta høyde for mangfoldet blant oss. En bonus av å sikre at alle kan bruke løsningen er at den blir bedre å bruke for alle.

For mennesker med funksjonsvariasjon kan det bli svært vanskelig eller umulig å bruke en nettløsning hvis den ikke er universelt utformet. Dette gjelder blant andre mennesker med :

 • nedsatt hørsel
 • nedsatt syn
 • dysleksi
 • nedsatt motorikk og fingerfølsomhet
 • kognitive vansker

Denne gruppen er større enn folk flest gjerne tror. 

En bonus ved å følge lovkrav og prinsippene for universell utforming av IKT er at nettsider, IKT-løsninger og apper blir mer brukervennlige for alle, også for eldre, personer med annet morsmål enn norsk, deg som har glemt lesebrillene, skal lese på en skjerm i sterkt sollys eller har dårlig tid når du skal kjøpe en billett. Universelt utformede ansattløsninger vil også fremme mangfold og gi mer effektive ansatte.

 

Krav til våre leverandører.

Tilgjengelighetserklæring - hva må du som leverandør gjøre?

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. Det vil si at kommunen må ha en erklæring for www.xxx.kommune.no.

Kommunen har ansvar for at alle våre tjenester som helt eller delvis består av tredjepartsløsninger også har en tilgjengelighetserklæring.

Det betyr at du som leverer løsninger som er en del av de digitale tjenestene til innbyggerne våre nå må lage en slik tilgjengelighetserklæring.

Les mer om hva en tilgjengelighetserklæring er på sidene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet).

Steg 1 – Teste løsningen

Om testing

Det første du må gjøre er å teste løsningen mot 47 krav fra standarden WCAG 2.1. Vi skal etterhvert lage en sjekkliste du som leverandør kan bruke for å dokumentere testingen. Selve testingen bør gjennomføres av en fagperson som har kompetanse innen universell utforming. Det kan være en webdesigner, frontend-utvikler, tester eller tilgjengelighetsekspert. Hvis bedriften din mangler kompetanse, kan du velge å leie inn kompetanse for egen regning. Vi anbefaler at du heller bygger opp kompetansen internt, fordi dette skal gjøres årlig og bør bli en del av den rutinemessige kvalitetssikringen.

Slik gjør du:

 • Last ned eventuell sjekkliste for tilgjengelighetserklæring. Se kravliste hos UU-tilsynet. 
 • Har du et stort nettsted med mange sider som er bygd opp ulikt (diverse sidetyper), kan du teste et representativt utvalg. Sørg for at du har testet funksjoner i løsningen din.
 • Gå gjennom sjekklisten krav for krav.
  • Svar "ja" for de kravene som er oppfylt.
  • Hak av for "vi har ikke denne typen innhold", dersom et krav ikke er aktuelt. Dette gjelder for eksempel krav om teksting av video som kun er aktuelt om nettstedet har video.
  • Hvis et krav ikke er oppfylt må du svare "nei". I tillegg må du beskrive hva som ikke er oppfylt, hvorfor kravet ikke er oppfylt og si hva slags konsekvenser det kan få for brukerne.
  • For eksempel: "Videoene våre mangler teksting. Dette er fordi løsningen vår ikke har funksjon for å legge inn tekst. Dette kan medføre at hørselshemmede ikke kan oppfatte innholdet."
 • Sende ferdig utfylt sjekkliste til kontaktperson for UU i kommunen. 
Steg 2 - Fylle ut selve erklæringen

Dette steget er det vi i kommunen som utfører. Når vi har mottatt ferdig utfylt sjekkliste, vil vi legge inn svarene fra listen i en fellesløsning som heter uustatus. Denne løsningen er laget av Digitaliseringsdirektoratet og Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet).

Tilgjengelighetserklæringen skal også ha en tilbakemeldingsfunksjon slik at brukerne kan melde fra om eventuelle feil. Vi legger inn informasjon om dette.
Når vi har lagt inn all informasjon genererer uustatus en lenke til den ferdige tilgjengelighetserklæringen.

Steg 3 – Publisere lenke godt synlig på nettstedet

Kommunen vil sende deg som leverandør lenken til den ferdige tilgjengelighetserklæringen. Denne lenken skal hete "Tilgjengelighetserklæring" og du må publisere den godt synlig på nettstedet, gjerne i nærheten av personvernerklæringen.

Erklæringen skal ligge på nettstedet den gjelder for. Plassering av lenken kan kommunen og du som leverandør avgjøre i fellesskap. Et godt sted kan være i bunnen av nettstedet eller sammen med personlige innstillinger.

Ønsker din bedrift å levere en IKT-løsning til vår kommune?

Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming.

Universell utforming er lovpålagt, og pr. d.d. er det 47 spesifikke krav som må følges for at en app eller nettside kan defineres som universelt utformet. Alle IKT-løsninger som er rettet mot innbyggerne i vår kommune må følge kravene i Forskrift for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. Du kan lese mer om kravene på sidene til uutilsynet.

Ifølge dagens regelverk er IKT-løsninger for ansatte, som har en kostnad på under 2,4 millioner, ikke omfattet av kravene til universell utforming. Vi ønsker å stille samme krav til slike verktøyer som for løsninger som skal brukes av innbyggerne våre, så dette vil vi jobbe videre med fremover, for å få til. 

Konkrete krav

Kravene kan variere noe fra anskaffelse til anskaffelse, og de konkrete kravene vil fremgå av konkurransedokumentene. Minimumskravene vil alltid være at Forskrift for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) løsninger skal være oppfylt. Dette innebærer at om løsningen du tilbyr ikke støtter disse kravene risikerer du at tilbudet ditt ikke blir vurdert.

Vi har samlet noen krav som det oftes feiler på, og som skaper problemer for enkelte brukergrupper.

Alle kravene i Forskriften skal oppfylles, fordi hvert enkelt krav er laget for å unngå problemer for utsatte grupper.

Her er noen eksempler og hvorfor disse er viktige:

Kontrast

For at alle skal kunne se godt og slippe og anstrenge øynene må IKT-løsningen ha god kontrast (forholdstall på 7 til 1 mellom tekst og bakgrunn), ha stor nok tekst, store gode knapper og det må være mulig å forstørre sidene inntil 400 %.

Tastaturnavigering

Tastaturnavigering – Det må være mulig å bruke hele løsningen kun ved hjelp av tastatur, slik at de som ikke kan bruke mus eller er avhengig av skjermleser kan bruke løsningen. Dette gjør også at alle kan bruke løsningen kun med tastatur for å oppnå høyest mulig effektivitet.

Bilder

Alle bilder, grafer og illustrasjoner må ha tekstalternativ, slik at de som ikke ser kan oppfatte innholdet.

Farger

Bruk av farge må ta hensyn til at noen mennesker er fargeblinde, og må derfor ha tekst eller skravering i tillegg.

Skjemafelt - koding

Alle skjemafelter må være kodet riktig, slik at koden validerer ved en kodesjekk. Dette er spesielt viktig for at løsningen skal fungere for skjermleserbrukere.

UU-tilsynet

Regelverket kan du lese mer om på sidene til uu-tilsynet.

Her kommer noen praktiske råd om hva du kan gjøre for å teste løsningen din.

Gjør tastaturtesten

Legg musen til side. Gå gjennom hele løsningen og gjør vanlige oppgaver kun ved å bruke tastaturet. Det skal være mulig å nå og aktivere alle klikkbare elementer kun ved hjelp av tab, piltaster, Enter og mellomromstasten.

Dette er spesielt viktig å teste for skjema og skjemafelter. Brudd på dette medfører ofte kritiske feil, fordi de som ikke kan bruke mus ikke kan bruke løsningen i det hele tatt.

Sjekk kontrastnivået

Du kan bruke dette verktøyet: Color Contrast Analyser (CCA), engelsk) eller tilsvarende. Denne testen er rask og enkel og viser hvor på siden kontrastforholdet ikke er godt nok.

Sjekk om koden validerer

God kodekvalitet med riktig bruk av html er et godt grunnlag for å unngå feil som skaper problemer for enkelte grupper. TEst løsningen din med W3C sin kodevalidator. Vær oppmerksom på at et høyt antall feil her kan komme av at samme feil går igjen flere steder på nettstedet.

Test med skjermleser

Den eneste måten å være helt sikker på at løsningen virker for synshemmede er å teste løsningen i bruk ved hjelp av skjermleser. Du kan Bruke Narrator (Innebygget i Windows OS), NVDA (gratis open source), Jaws (mest brukt for profesjonell bruk) eller Voiceover for iOS. Skal løsningen brukes for skoler bør du teste med ChromeVox (Chromebook's innebygde skjermleser).

Husk også å teste på mobil. Da kan du bruke Voiceover, som er Apple sin innebygde skjermleser. Dette er den mest brukte blant mennesker med synsnedsettelser. Har du en Android telefon, kan du teste med den innebygde skjermleseren Talkback.

Brukertesting

Er løsningen testet på ekte mennesker? Dette vil gi de aller beste svarene på hvordan løsningen er i bruk og hva som kan forbedres. Det er lurt å ta med brukere med funksjonsvariasjon, fordi det gjerne er de som utfordrer løsningene mest på brukervennlighet og universell utforming. Virker løsningen for denne gruppen. vil den sannsynligvis fungere godt for alle. Ta derfor disse behovene med fra starten av!

Sjekklister

Vi skal utarbeide enkle dokumenter du kan bruke som verktøy når du tester om løsningen din oppfyller krav til universell utforming. 

Den viktigste sjekklisten ligger uansett alltid oppdatert på UU-tilsynes sider. 

Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som du må jobbe kontinuerlig med for å sikre og opprettholde god kvalitet.

Her er noen råd om hva som trengs for å lykkes.

Kompetanse

Alle i virksomheten/bedriften bør vite noe om universell utforming, og noen bør ha mer inngående kjennskap til koding og det tekniske som skal til for å løse og unngå brudd.

Gode rutiner og rammeverk

Gjør det riktig første gangen. Et godt rammeverk som tar med uu-perspektivet og tenker på brukeren fra starten av vil være smart for å unngå å utvikle løsninger som har mange feil, som deretter må rettes. Hvis rammeverket er kvalitetssikret med tanke på uu, vil du unngå og videreføre feil. Universell utforming av løsningen koster lite om du tar det med fra starten av.

Testing

Like naturlig som det er å teste ny funksjonalitet bør det være rutiner for testing og feilhåndtering av uu. Lag et testregime som fanger opp uu-feil. Dette kan være en kombinasjon av automatiserte tester og brukertesting. Testing er nøkkelen til å oppdage uu-problemer.

Aldri jobbet med uu før?

Et løft kan hjelpe, men varer kun til neste oppgradering. Noen firma velger å leie inn eksterne eksperter for å gjennomgå løsningen, for å løfte løsningen til riktig standard. Det kan være lurt å ta et skippertak hvis du ikke har tenkt på uu før, men du bør også sørge for kompetanseoverføring. Dette fordi uu er et fagområde som bør jobbes med kontinuerlig for å opprettholde god kvalitet. Uu bør ligge i ryggmargen hos designere og utviklere som skal jobbe videre med løsningen, slik at du får videreført god standard og ikke gradvis bryter ned det gode arbeidet du har gjort.

Lær mer hos UU-tilsynet.

Besøk sidene til uu-tilsynet for å få mer kunnskap om hvordan IKT-løsningene dine kan kodes riktig.

Forskrift om univsersell utforming av IKT.

Forskriftens formål er å sikre universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, for å fremme likeverdig samfunnsdeltakelse, bygge ned og hindre nye digitale barrierer og hindre diskriminering, uten at det medfører en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten.

Her finner du  forskriften som forteller hva som skal være universelt utformet og når.

Publisert: 30.01.2023 09:45:41
Sist endret: 02.05.2024 14:02

Publisert: 30.01.2023 09:45:41
Sist endret: 02.05.2024 14:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?