Innhold

Læreplanverket

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag.

Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Her kan du lese mer om og i Læreplanverket ved å trykke på ønsket tema eller fag:
Tabell som gir lenker til ulike deler av læreplanverket

Overordnet del

Fag- og timefordeling

Læreplaner - Kunnskapsløftet 2020

Formålet med opplæringen  Fag- og timefordeling KRLE
Opplæringens verdigrunnlag   Engelsk
Sosial læring og utvikling  

Fremmedspråk - ta kontakt med skolen

Grunnleggende ferdigheter   Fysisk aktivitet - uten læreplan
Tverrfaglige temaer   Kunst og håndverk 
Prinsipper for skolens praksis   Kroppsøving
Et inkluderende læringsmiljø   Mat og helse
    Matematikk
    Musikk
    Naturfag
    Norsk
    Samfunnsfag
    Utdanningsvalg
    Valgfag - ta kontakt med skolen

 

Det er også egne læreplaner i de ulike fremmedspråkene, arbeidslivsfag og valgfagene, men det er ikke det samme som tilbys på de ulike ungdomsskolene. Ta derfor kontakt med skolen for mer informasjon, eller søk på læreplaner i fag inne på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Strategiplan for kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen

Strategien skal vise satsing og kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen over tid. Den gir elever, foreldre og ansatte kunnskap om det kontinuerlige kvalitetsarbeidet i skolen.

Strategi for kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen gir oversikt over andre kommunale strategier, retningslinjer og planer som foreligger, i tillegg til årlig arbeid med innhenting, analyse og bruk av kvantitative og kvalitative data. Det vi vet om elevenes læringsmiljø og læringsutbytte ligger til grunn for skolens drift og praksis.

Det datagrunnlaget som til en hver tid er tilgjengelig brukes til utvikling på individ-, gruppe/klasse-, trinn-, skole- og kommunenivå. En del av indikatorene er også grunnlag for utvikling på nasjonalt nivå.

Oppvekstplan for Eidsvoll kommune

Kommunestyret vedtok 31.1.2023 oppvekstplan for Eidsvoll kommune. Hovedutvalget for oppvekst, kultur og frivillighet har vært styringsgruppe for arbeidet med oppvekstplanen. Arbeidet har sitt utspring i et omforent forslag i dette hovedutvalget i sak 20/12 den 21. januar 2020.

Her kan du lese kommunens oppvekstplan.

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Alle som arbeider med barn og unge har en plikt til å følge med og følge opp i samarbeid med hjemmet.

Les mer om hvordan vi samordner tjenestene i laget rundt eleven.

Kommunens håndbok "I Forkant" gir en oversikt over kommunale tjenestetilbud og forebyggende, tverrfaglige team og arenaer.


Publisert: 16.03.2017 12:10:38
Sist endret: 01.12.2023 13:29