Innhold

Elevenes skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø (Utdanningsdirektoratet).

For å få til dette arbeidet i praksis utvikler kommunen stadig rutiner og kvalitetskontroll for å sikre at vi ivaretar alle elevene på best mulig måte. Kommunens retningslinjer for arbeid med elevenes skolemiljø kan du laste ned i sin helhet.

Arbeid med elevenes skolemiljø

I det følgende vil du kunne lese litt om ulike arenaer, hvilket nivå og hvem som har ansvar for arbeidet med elevenes skolemiljø. De viktigste faktorene for å forebygge mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering er blant annet:

  • Et kontinuerlig arbeid for å bygge gode relasjoner mellom voksen og elev, og mellom elever
  • Et kontinuerlig arbeid for et inkluderende miljø og en inkluderende kultur
  • Systematisk kartlegging av skolemiljøet og gode prosedyrer for å følge opp
  • Elevmedvirkning; involvering av elevene i deres eget læringsmiljø

Det daglige arbeidet med skolemiljøet er også forebyggende arbeid. Vi vet at elevenes læring i større eller mindre grad avhenger av hvordan de har det. Denne opplevelsen av hvordan du har det er subjektiv, og som vi vet, så kan den skifte ofte. Det viktigste skjer hver dag.

I tillegg til den subjektive opplevelsen hos hver enkelt av elevene, så må alle også forholde seg til hverandre. Sosial læring gjennom arbeid med fag er derfor en svært viktig faktor for å skape et godt læringsmiljø. Det finnes mange måter for skolen og lærerne å legge til rette for dette, og en viktig faktor for å lykkes er elevmedvirkning.

Relasjoner mellom voksen og elev og mellom elever er en annen faktor som er viktig. I Eidsvoll kommune arbeider alle skolene med utviklingsarbeid innenfor et overordnet tema; Læringsledelse. Dette benevnes også ofte som klasseledelse, og du kan lese mer om hva det består av blant annet på Utdanningsdirektoratets nettsider og på nettsidene til Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Alle skolene har sitt ordensreglement som skal revideres jevnlig og som skal ta utgangspunkt i Eidsvoll kommunes vedtatte ordensreglement for grunnskolene.

Barn og unges viktigste arenaer for utvikling er hjemme og på skolen. Hver for seg har hjem og skole stor betydning for barn og unge, og samarbeidet mellom disse to arenaene har en innvirkning i seg selv (Utdanningsdirektoratets nettsider).

Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Se på disse sidene for mer informasjon knyttet til ulike råd og utvalg som er med å ivareta samarbeidet gjennom året.

Eidsvoll kommune har et læringsmiljøteam bestående av miljøteraputene fra seks av våre ti skoler, samt to pedagogiske veiledere fra PPT og skole. Teamet koordineres av rådgiver i skoleadministrasjonen, og henvendelser til læringsmiljøteamet rettes dit.

Læringsmiljøteamet skal bistå skolen i arbeid med å fremme, forebygge og gjenopprette trygge læringsmiljø for klasser og trinn og kan være en drøftingspartner så vel som å tilby ulik form for støtte og veiledning.

Hva sier opplæringsloven?

I opplæringslovens Kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø er skolens aktivitetsplikt hjemlet.

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9 A-2

§ 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeid kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

§ 9 A-3

Alle kan si i fra om noen ikke har det trygt og godt

Ansatte ved skolen plikter å si i fra ved mistanke om eller kjennskap til at noen ikke har det trygt og godt:

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Elever og foresatte kan si i fra:

  • Når en selv eller andre ikke har et trygt eller godt skolemiljø - si i fra til en ansatt på skolen
  • Når en selv eller andre ikke har et trygt eller godt skolemiljø - meld i fra her 
§ 9 A-6. Statsforvaltaren si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til statsforvaltaren etter at saka er teken opp med rektor.

Statsforvaltaren skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal statsforvaltaren avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til statsforvaltaren ( les mer i opplæringslovens § 9 A-6).

§ 9 A-7. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

(...)

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

§ 9 A-7

§ 9 A-8. Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø.

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og styringsmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller liknande organ ved skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med talerett og rett til å få meininga si protokollert. (...)

§ 9 A-8

Skolen er avhengig av av at elever og foresatte sier i fra når noen ikke har det trygt og godt på skolen.

Dersom noen ønsker å skjule at de ikke har det trygt og godt eller at andre ikke har det trygt og godt, så er det vanskelig å oppdage. Kanskje blir da sakens karakter enda mer alvorlig, om det er noe som får vare over tid.

Si i fra til skolen eller meld i fra her.

For ansatte i Eidsvollskolen

Prosedyre Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Alle ansatte i Eidsvollskolen arbeider etter Prosedyre Kapittel 9 A. Elevene sitt skolemiljø, som ligger tilgjengelig i TQM - Kvalitetssystem for Eidsvoll kommune. I TQM kan man også melde om avvik dersom prosedyrer ikke følges. 

Vedlagt denne prosedyren er maler for varsel og aktivitetsplan som skal sikre dokumentasjon i henhold til siste delplikt i aktivitetsplikten. Trykk på symbolet for binders til venstre for ID på prosedyren for å finne vedleggene.

Retningslinjer i arbeid med elevenes skolemiljø

I 2022 har skoleeier utarbeidet et dokument med retningslinjer for arbeidet med elevenes skolemiljø og aktivitetsplikten. Dette er ment som støtte til arbeidet og samtidig en sikring om lik og oppdatert informasjon.

I retningslinjene finnes informasjon om hva aktivitetsplikten innebærer for oss som er ansatt i skole. I tillegg finnes tips til hvordan de ulike delpliktene kan se ut eller gjennomføres i praksis.

Dokumentet finnes tilgjengelig som vedlegg til prosedyren.


Publisert: 29.06.2022 14:58:52
Sist endret: 01.12.2023 13:26