IKT i skolen

Digital skolehverdag

Strategi for digitalisering

Eidsvoll kommunes strategi for digitalisering ble vedtatt av kommunestyret i 2021.

Høsten 2019 startet skoleeier opp arbeidet med å utvikle en strategi for digitalisering. Det var et uttrykt ønske fra politikere å få en slik strategi, og det sammenfalt med eget behov for å samle trådene fra alt arbeidet som er gjort inn i en felles plan for fremtidens skole i kommunen.

Skoleåret 2019-2020 møttes et nettverk bestående av kommunens rektorer sammen med lærere for å utvikle en kommunal strategi for digitalisering, samt å utveksle erfaringer og lære i fellesskap. Dette arbeidet kom godt i gang før skolene ble stengt i mars, og ga skolene støtte til perioden med hjemmeundervisning. 

Etter perioden med hjemmeundervisning ønsket politikerne at vi høsten 2020 skulle innhente erfaringer fra både elever, foresatte og ansatte før strategi for digitalisering i Eidsvollskolen skulle fullføres. Etter innhenting av data, ble strategien skrevet ferdig før den ble vedtatt av kommunestyret den 9. mars 2021 (KS - 21/29). Du kan se hele strategien ved å gå videre til denne siden.

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)

Utdanningsdirektoratet har gjennomført en stor metaanlayse av digitalisering innenfor skole og utdanning på verdensbasis. Det vil si at de har samordnet eksisterende forskning på feltet. Dette store forskningsarbeidet har resultert i et rammeverk med beskrivelse av lærernes nødvendige kompetanse som ligger tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Eidsvoll kommunes strategi for digitalisering viser til dette rammeverket sammen med læreplanverket når det gjelder hvilken kompetanse henholdsvis lærere og elever skal jobbe mot. Arbeidet blant ansatte i skolen tar utgangspunkt i hvilken kompetanse elvene skal oppnå. Rammeverket som Utdanningsdirektoratet har jobbet frem, har nettopp tatt inn over seg faktorer knyttet til læring for elever og utviklingen av et teknologisk samfunn. Videre gir den en beskrivelse av hvilken kompetanse lærerne bør tilegne seg for å kunne legge best mulig til rette for elevenes læring.

Kvalifiserte lærere er en forutsetning for læring. I tillegg må både ansatte og elevene ha tilgang til utstyr og digital infrastruktur for at opplæring av digitale ferdigheter skal kunne skje.

Digitalt utstyr i skolene

I Eidsvollskolen har det vært 1 : 1 dekning med digitale enheter siden oppstart av skoleåret 2022/2023. Kommunestyret gjorde et vedtak på 1 : 1 dekning og satte av midler i tillegg til at skoleeier har søkt og fått midler fra Utdanningsdirektoratet.

Det er gjort litt ulike valg på skolene ut i fra eksisterende kompetanse i bruk av iPad/PC. Det er allikevel en felles enighet om at de yngste elevene bruker iPad, mens de eldre elevene bruker PC som arbeidsverktøy. Skillet går etter fjede- eller femtetrinn.

De nye læreplanene inneholder også kompetansemål i fire fag som stiller krav til bruk av programmering i ulike former. Derfor har skoleeier kjøpt inn utstyr til alle skolene. Noe av utstyret som vil finnes ved alle skolene er Super:bit (Micro:bit med diverse tilbehør), Cricut Maker (vinylskjærer, 2D-printer) og Blue-bots for de yngste elevene.

Skoleeier søkte og fikk midler fra Den Teknologiske skolesekken i 2020 til innkjøp av utstyr til programmering i skolen. Det er også søkt om ytterligere midler i 2021.

Denne digitale satsingen skal bidra til MER OG BEDRE LÆRING for elevene og gi drahjelp i arbeidet med å realisere læringsmålene i det nye læreplanverket.

Bruk og utlån av digitale enheter

I Eidsvollskolen vil vi arbeide videre med god klasseledelse og vurdering for læring som sentrale pedagogiske prinsipper i det teknologirike klasserom. Vi skal bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i lys av digitaleferdigheter og teknologi i alle fag.

Det vil innebære at nettbrett og PC:

  • benyttes slik at elevene kan være aktive og medvirkende i egen læring og i vurdering av egen læringsprosess
  • utnyttes til læringsfremmende dialog, samhandling og samskaping mellom lærer - elev og elev- elev
  • benyttes som verktøy for å oppnå målene knyttet til læreplanverket LK20.

Ved utdeling av enhet gjennomgås dokumentet Informasjonsskriv om utlån av digital enhet i Eidsvollskolen

Elevene er pålogget den digitale enheten med sin skolekonto, og enheten har et unikt serienummer.

Elevene har skolekonto i Microsoft 365 og benytter benytter Feide for sikker pålogging for skolearbeid.

Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål. Dersom du ikke finner svar på akkurat det du lurer på, så ber vi deg sende en henvendelse til skolen. 

Hva er Feide?

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang til en rekke digitale tjenester med ett brukernavn og passord.

Elever får Feide-bruker når de er registrert i skolens systemer med norsk fødselsnummer.
(DUF-nummer og D-nummer fungerer frem til elevene får norsk fødselsnummer).

Hva er skolekonto?

Elevene har skolekonto i Microsoft365 som er Feidebrukernavn@digirom.no.

Passordet er knyttet til Feidebrukeren. 

Hvordan bytter jeg passord?

Elever og ansatte kan endre passord for alle Feide-tjenester og skolekontoen i Microsoft365 ved å logge inn på mega.efeide.no

Elever må kontakte skolen om de har glemt passordet. Les mer om brukerstøtte for Feide.

Hvorfor skal elevene bruke så mye tid på skjerm?

Bruk av digitale ressurser, hjelpe- og læremidler skal være et tilskudd til de pedagogiske virkemidlene vi har for å øke elevenes lærelyst, motivasjon, mestring og læring.

Læremidler og arbeidsmåter velges med tanke på å tilpasse undervisningen og søke et størst mulig læringsutbytte for elevene. Dette kan like gjerne foregå uten bruk av skjerm, selv om skjermen er tilgjengelig i klasserommet.

Har vi som foresatte ansvar for læringsbrettet?

Elevene og foresatte har ansvar for å ta vare på og sørge for at læringsbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen på skolen og ved hjemmearbeid.

Ifølge Skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2 kan foresatte være pliktige til å betale erstatning dersom iPad eller medfølgende utstyr ødelegges.

Tap av læringsbrett, eller skade på brett, lader eller deksel meldes kontaktlærer umiddelbart.

Hvordan installeres appene på læringsbrettet?

Elevene får tilgang til et utvalg applikasjoner gjennom AppCatalog. Dette styres gjennom et management-system. Elevene har i tillegg tilgang til nettbaserte Feide-tjenester som skolen har lisens på.

Elevene har ikke tilgang til Appstore og kan heller ikke benytte AppleID.

Hvorfor har dere så få apper på læringsbrettene?

Skolene har fokus på produksjon, samhandling og STL+ (skrive seg til lesing med lydstøtte). Det er derfor noen få, men kraftige applikasjoner som støtter opp under dette. Bruk av Book Creator og Skoleskrift i kombinasjon med Microsoft 365 står derfor sentralt.  

Skal læringsbrettene leveres inn til skolene i ferien?

Brettene leveres inn i sommerferien, men beholdes av elevene i de kortere feriene i løpet av skoleåret.

Hvorfor ble leasing valgt i stedet for kjøp?

Eidsvoll kommune har inngått leasingavtaler som går over tre år av gangen. Dette gjør det enklere å ha oppdatert utstyr, samt at vi har en enkel mulighet til å bytte mellom PC, læringsbrett og eventuell chromebook. 

I tillegg følger det med serviceavtale når man leaser. 

Hva gjør skolen for å unngå digital mobbing?

Skolene har fokus på digital dømmekraft og godt nettvett og har regler for bruk av internett. Eidsvoll kommunes og den enkelte skoles ordensreglement gjelder for bruk av digitale enheter. Digitale krenkelser håndteres gjennom å følge med, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak i henhold til ordensreglementet.

Hvorfor er dere så strenge med passord og koder?

Det er viktig for Eidsvoll kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av digitale enheter medfører et stort ansvar. Å verne om sitt eget passord og sin egen kode er en del del av dette arbeidet. 

Hvordan ivaretas personvernet til eleven gjennom bruk av apper og skytjenester?

Eidsvoll benytter tjenester med Feide-pålogging. En av de viktigste fordelene med Feide er at sluttbrukernes personvern styrkes. Dette fordi Feide gir kontroll på dataflyten. Feide gjør det mulig for sluttbrukere og vertsorganisasjoner å holde oversikt over hvilke tjenester som mottar hvilke data, på tross av en stadig økende mengde digitale tjenester. 

Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser før nye applikasjoner eller skytjenester tas i bruk.

Hvordan beskytter dere barn mot skadelig innhold på nett?

I Eidsvoll forholder vi oss til veilederen fra UDIR.

Har skolene internettfilter? 

Ja. Skolene har aktivt filter i nettverket på skolene. Dette er lagt i brannmuren på skolenes nettverk. Filteret har blokkering på sider som inneholder bestemte søkeord.

På elevenes læringsbrett er det satt opp et filter av typen "Profanity filter". Dette er et filter som blokkerer websider, der websiden er registrert som en leverandør av vokseninnhold. I tillegg er internettfilteret CSAADF aktivert.   

Merk at et teknisk filter aldri er noen garanti. Et godt samarbeid mellom skole og hjem om veiledning under bruk av iPad eller PC er derfor viktig.

Hva med skolebøker - skal iPad eller PC erstatte dagens skolebøker på papir?

En digital enhet er et verktøy. Den er valgt med tanke på kreativ produksjon og variasjon i undervisningen. Noen skoler velger å erstatte engangsbøker. I forbindelse med innføringen av ny læreplan gjøres det vurderinger på den enkelte skole. Det ene alternativet kan ikke fullt ut erstatte det andre, og det vil være pedagogiske vurderinger som ligger til grunn for valg av læremidler.

Hvordan skal foresatte følge opp lekser og skolearbeid?

Foresatte kan følge med på skolearbeidet gjennom å se på det sammen med elevene. Elevene logger på med sin bruker og viser arbeidet til foresatte. Flere av skolene sender oversikt over skolearbeid til foresatte i Visma Flyt Skole.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

Det er viktig å ha fokus på skjermtid, og det blir naturlig å skille mellom skolebruk og underholdsningsbruk. Den læringsorienterte skjermtiden med oppfølging av foreldrene tilpasses aldersgruppen. Skjermtid bør foregå i god tid før leggetid. Det er ikke nødvendig å bruke den digitale enheten til annet enn hjemmearbeidet definert av skolen. 

Hva med stråling fra trådløse nettverk?

If følge direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er det ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale å fjerne eller erstatte trådløse nett med kablet nett.

Hvordan unngår vi "nettbrett-nakker"?

Først og fremst er det viktig å ikke sitte for lenge av gangen. Ta hyppige pauser og varier sittestillingen minimum hvert 15. minutt.For å unngå unødvendig statisk belastning er det best om iPad eller PC er på et bord. For nakken er det best å ha skjermen litt på skrå. Når man skal skrive på iPad bør den stå flatt eller på den nederste støtten, så det ikke blir unødig belastning på fingre og håndledd.  

Elevene trenger fysisk aktivitet!

Ja, elevene trenger fysisk aktivitet, og kanskje mer nå enn noen gang. Bruk av skjerm er ikke i veien for fysisk aktivitet.

M365 og Teams - Digital dømmekraft

Skolene i Gardermoregionen benytter Microsoft Office 365 (M365) for alle elever. M365 gir elevene en skybasert konto med tilgang til epost og Teams, samt verktøy som tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram. Teams er et sentralt verktøy for samarbeid og kommunikasjon i M365-pakken. Teams er navet for mange av verktøyene elevene bruker. Programvaren er tilgjengelig uavhengig av både tid og sted.

Samfunnet er i rask endring, dette tar Fagfornyelsen (læreplanen) innover seg. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som blant annet livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien.

Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Læreplanen sier blant annet at «God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet». Videre sier læreplanen at «Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger...»

Kommunikasjonsverktøyene i Teams vil være viktige for elevene når de skal trene på disse målene.

Skolens ansvar er å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon om elevenes skolegang. Men en god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Vi oppfordrer derfor foresatte til også, å engasjere seg i elevens digitale liv og etterspørre hvordan eleven har hatt det på nett i dag. Sammen vil vi da kunne utvikle gode og trygge digitale elever.

Avgangselever 10. trinn: FEIDE-konto – Digirom

  • Når du slutter på skolen, vil kontoen din på Digirom avsluttes. Kontoen avsluttes siste skoledag. Det betyr at du må lagre det du vil ta vare på et annet sted. Dersom du har synkronisert OneDriven din med pc, vil du ha tilgang på filene dine på Digirom.no frem til denne datoen. 
  • Dersom du ikke har noen annen konto å flytte filene til, kan du for eksempel lagre filene dine på en minnepenn.

Eksamen 10. trinn 2024 - nettbaserte hjelpemidler

Under skriftlig eksamen vil elevene ha tilgang til følgende utvalgte nettressurser:

Ordbøker

Andre hjelpemidler

Bildebank

Andre lisensierte ressurser som er tilgjengelig

Campus Inkrement, Brettboka, Smartbok, skolen.cdu, Aunivers, Elevkanalen, Skolestudio, Unibok.

Nettressursene er valgt ut og vurdert i henhold til Utdanningsdirektoratets føringer for eksamen. 

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

Praktisk informasjon om digital eksamen

Nytt fra og med eksamen 2020 er at elevene selv skal legge inn topptekst, bunntekst og formatere teksten (skriftstørrelse, skrifttype, linjeavstand, sidenummerering). Formateringskravene endres fra år til år og beskrives i eksamensoppgaven.

Eksempler på tidligere formateringskrav for eksamensfagene ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider under "Finn eksamensoppgaver". Vær oppmerksom på at kravene ofte skiller seg fra fag til fag.

Skolene må sikre at elevene har kompetanse i å formatere tekst og legge til topp og bunntekst i henhold til eksamensoppgavens gitte krav før eksamen.

Endre Feide-passord

Det anbefales at passord til Feide byttes regelmessig. Her bytter du ditt Feide-passord (Velg: "Logg inn" øverst i høyre hjørne)

Bruksanvisning for bytte av Feide-passord

Plagiatkontroll

Skolene i kommunen skal ta i bruk verktøyet Turnitin for plagiatkontroll. Verktøyet ligger i Teams.

Tidligere har lærerne brukt plagiatkontroll gjennom itslearning, men nå tar de i bruk Turnitin fordi elever og lærere har begynt å bruke Teams.

Hva brukes plagiatkontroll til?

Formålet med plagiatkontroll er å gi lærerne et verktøy slik at de kan vurdere elevenes arbeid mer effektivt og gi dem støtte til å veilede elevene i bruk av digitale kilder.

I læreplanen for skole står det at elever skal kunne tilegne seg, behandle og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning.

Det er viktig å presisere at formålet med verktøyet ikke er å avdekke fusk, men å styrke elevenes kompetanse når det kommer til kildebruk, bruk av referanser og opphavsrett. Det er ikke anledning til å benytte resultatene fra plagiatkontroll i forbindelse med fastsetting av ordenskarakter.

Kun for ungdomsskolen

Verktøyet skal kun brukes ved ungdomsskolen.

Slik fungerer Turnitin

Eleven laster inn oppgaven til lærer i Teams. Hvis lærer har haket av for at man ønsker å bruke verktøyet på oppgaven, gjør Turnitin en scan av teksten mot andre tekstdatabaser for å sjekke hvor store likheter teksten har med andre tekster.

Databasene Turnitin gjør oppslag mot er en skoledatabase som inneholder tidligere innleverte elevarbeider fra kommunene. Elevarbeidene slettes når eleven går ut av grunnskolen. I tillegg gjør verktøyet oppslag mot andre baser på internett, for eksempel Store norske leksikon og daria.no.

Når verktøyet har gjort en scan, mottar lærer en rapport av teksten. Rapporten gir en poengsum og viser hvilke deler av teksten som er lik databasene man har gjort oppslag mot. På denne måten blir det tydelig om elevene har brukt andre kilder, og i hvor stor grad teksten er kopiert eller skrevet med egne ord.

Tekster som ikke egner seg for plagiatkontroll

Når læreren deler ut en tekstoppgave, bestemmer læreren om det skal brukes plagiatkontroll på oppgaven.
Personlige tekster egner seg ikke for bruk av plagiatkontroll. Grunnen er at disse tekstene kan inneholde personopplysninger om eleven, som igjen lagres i skoledatabasen.

Hvis elevene vet at læreren skal bruke plagiatkontroll på oppgaven, må eleven derfor vurdere hvor personlig man skal være i teksten sin.

Behandling av personopplysninger

I plagiatkontroll behandles følgende personopplysninger: Elevens navn, brukernavn, epostadresse og tekstdokumentet elev leverer til lærer.

Publisert: 13.01.2020 11:40:15
Sist endret: 01.03.2024 13:27

Publisert: 13.01.2020 11:40:15
Sist endret: 01.03.2024 13:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?