Innhold

Permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon sendes til skolen som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringsloven.

To tilfeller gir mulighet til å søke permisjon:

 • Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjonen er forsvarlig.
 • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring i permisjonstiden av foreldrene dine.

For permisjoner som ikke gjelder religiøs helligdag, er det ikke noe absolutt krav om at foreldrene sørger for opplæring i permisjonstiden. Det er likevel en fordel om foreldrene og skolen avtaler og lager en plan for slik opplæring.

Skolen kan ikke gi permisjon for mer enn to uker om gangen. Har du behov for lengre permisjon enn to uker, vil du miste retten til skoleplass og skrives ut av skolen. Foreldrene dine bør gjøre en avtale med skolen om at de påtar seg opplæringsansvaret. Du må skrives inn på skolen igjen når du kommer tilbake fra permisjon, og kan da risikere å måtte bytte til en annen skole med ledig plass.

 Søk permisjon fra undervisningen

 

Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK20)

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble tatt i bruk høsten 2020 og er det som ligger til grunn og skal styre opplæringen i norske skoler. Læreplanverket er en forskrift til opplæringsloven og består av overordnet del, læreplaner for det enkelte fag og fag- og timefordeling i skolen.

Du kan lese mer om læreplanverket og søke i de ulike fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider

Du kan også finne direktelenker til ulike fagplaner og deler av overordnet del på denne siden.

Leksehjelp

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby 8 timer leksehjelp hver uke, men skolene velger selv hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring. Om leksehjelpen tilbys som en del av SFO-tiden, kan likevel alle elever delta gratis, også de som ikke er påmeldt SFO.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at hver elev blir fulgt opp individuelt.

Påmelding til leksehjelp gjøres ved den enkelte skole.

 

Klage på leksehjelp

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Forsikring

Kommunen har tegnet kollektiv barneulykkesforsikring for alle barn i kommunale skoler og barnehager. Fosterbarn og barn i avlastningshjem er også dekket av forsikringen.

Dekningen gjelder ved ulykkesskade som rammer elevene i skoletiden og på vei til og fra undervisningsstedet.

Forsikringen gjelder
 • Innenfor skolens/barnehagens område under ordinær skole/barnehagetid.
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens/barnehagens ledelse.
 • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen.

Fritak fra aktiviteter i fag

Eleven kan søke fritak fra bestemte aktiviteter i fag hvis dette kommer i konflikt med elevens religion eller livssyn. Eleven kan likevel ikke bli fritatt fra selve kunnskapsinnholdet i faget. 

Spesielt er det verdt å merke seg at faget KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn. Likevel kan deler av undervisningen oppleves som problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan det søkes fritak.

Har du fylt 15 år, kan du selv søke om delvis fritak. For elever under 15 år søker foreldre/foresatte om delvis fritak.

Søk fritak fra aktiviteter i faget KRLE

Ta kontakt med den enkelte skole

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf Opplæringsloven § 5.1

Behov for spesialundervisning drøftes med kontaktlærer som ved behov, tar saken videre til skolens ressurspersoner/team. Foresatte kan søke pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte, men sakene vil uansett bringes videre til skolen.

Er det bekymring rundt elevens læring, vil skolen teste eleven før PPT kobles inn. Det vil også utprøves ulike former for tilpasset opplæring.

Skolens ressurspersoner/team kan delta i utviklingssamtaler eller tverrfaglige møter. Ressurspersonen/team bistår kontaktlærerne i arbeidet med å utarbeide henvisninger til PPT og å utvikle individuelle opplæringsplaner, IOP.

Ordensreglement

Forskrift for skolene i Eidsvoll - av 2019

§ 1 Hjemmel

Forskriften er gitt med hjemmel i Lov om grunnskole og den videregående opplæringen § 9A-10 og gjelder for de kommunale grunnskolene i Eidsvoll inkludert skolefritidsordningene. Den gjelder etter at vedtak i kommunestyret er fattet. I samsvar med Forskriften utarbeider hver skole sine egne regler i sitt lokale ordensreglement som vedtas av skolens samarbeidsutvalg.

§ 2 Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og læring, god orden og fremme elevenes helse. Reglementet skal bidra til skape tillit, trygghet, trivsel og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Forskriften skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter.

§ 3 Virkeområde

Forskriften gjelder for elever i den kommunale grunnskolen i Eidsvoll kommune. Den gjelder på skolens område, for opptreden på skoleveien, i skolens nærområde, i den enkelte elevs skoletid og ved turer og arrangementer i skolens regi. Den enkelte skoles ordensreglement gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes i skolens rådsorganer hvert år.

§ 4 Krav til innhold i skolens ordensreglement
 • Den enkelte skoles reglement skal minimum omhandle disse punktene:
 • Oppførsel på skoleveien og i trafikken, for eksempel bruk av sykkel, hjelm, parkering av sykler
 • Oppholdssteder og oppførsel i pausene
 • Oppførsel i arbeidsøktene og på utflukter
 • Orden inne og ute
 • Behandling og stell av bøker, utstyr, møbler og bygninger
 • Regler for atferd i forbindelse med prøver og eksamener på ungdomstrinnet
 • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering
 • Forbud mot bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler
 • Forbud mot rasistisk propaganda og atferd
 • Forbud mot våpen av alle slag
 • Regler for bruk av internett og mobiltelefon
 • Konsekvenser av brudd på reglementet
§ 5 Reaksjoner ved brudd på Forskriften
 • Samtale med eleven så fort det lar seg gjøre og så fremt det er mulig samme dag
 • Samtale med elev og foresatte
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Bortvisning fra skolen, for 1. – 7. årstrinn for enkelttimer eller resten av dagen, for 8. – 10. årstrinn for inntil tre dager
 • Ved gjentakelse kan det på ungdomstrinnet bli aktuelt med nedsatt karakter i oppførsel
 • Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi, og alternativ tilbud gis
 • Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp en skade
 • Midlertidig eller permanent bytte av gruppe
 • Midlertidig eller permanent bytte av skole
 • Skolen kan inndra og oppbevare risikofylte gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte
 • Et hvert brudd på norsk lov vil bli politianmeldt
 • Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foresatte
 • Ulovlige gjenstander overleveres politiet
 • Ulovlige rusmidler overleveres politiet

Før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner rettet mot en elev, skal eleven ha anledning til å
uttale seg muntlig. Det vises til opplæringslovens § 9 A-10. Uttaleretten gjelder for alle
typer refsingstiltak og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter beslutningen
om refsing.

Vedtak om bortvisning av enkeltelever som har brutt forskriften, skal fattes som
enkeltvedtak. Saksbehandlingen følger av forvaltningslovens regler. Eleven skal gis mulighet
til å uttale seg, foresatte skal varsles før vedtak fattes, fvl. Kap. IV, § 16, 17,18, kap. V, §
23, 24, 25, 27 og kap. VI, § 28 og 29. Det skal opplyses om klagerett og frister.

Reaksjoner på brudd som ikke framgår av den enkelte skoles ordensreglement, kan ikke
iverksettes.

§ 6 Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til
å gjennomføre kontroll eller andre tiltak.

Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske
utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og
lignende.

§ 7 Fravær/permisjoner

Foresatte skal varsle alt planlagt og ikke planlagt fravær til skolen. Ikke planlagt fravær som
sykdom, varsles samme dag og så tidlig som mulig.
Når skolen ikke får beskjed, skal kontaktlærer/skole ringe hjem samme dag. Når en elev, i
inneværende skoleår har 10 enkelttimer fravær eller ofte kommer for sent til skolen,
innkaller kontaktlærer foresatte til et møte. Det informeres om konsekvenser og drøftes
hvordan forhindre ytterligere fravær. Ved 10 dagers fravær i inneværende
skoleår, skal skolen innkalle til et møte mellom foresatte, kontaktlærer,
rektor/avdelingsleder og skolehelsetjenesten.

§ 8 Erstatningsansvar

I følge lov om skadeserstatning § 1-2, 2.ledd, er foresatte erstatningspliktige for skade som
deres barn, under 18 år, har forvoldt med inntil 5.000 kr.


Forskriften er vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 29.1.2019 PS10/19

Relevant lovverk

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen)

Opplæringsloven § 4A-1 (Opplæring spesielt organisert for voksne)

Opplæringsloven § 2-9 (Ordensreglement og lignende)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

 


Publisert: 19.10.2016 14:16:09
Sist endret: 29.02.2024 15:08