Innhold

Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Avstander som innfrir retten til skoleskyss

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei.

Særlig farlig skolevei

Elever har rett til gratis skoleskyss hvis skoleveien er klassifisert som særlig farlig.

Nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med nedsatt funksjonsevne, som er midlertidig skadet eller syke kan ha rett på gratis skoleskyss.

Skoleskyss for privatskoleelever

Elever i privat grunnskole har kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen der de bor.

Skoleskyss ved delt omsorg

Ifølge folkeregisteret kan det kun registreres én bostedsadresse for barnet og barnet har rett til gratis skyss til dette bosted, forutsatt at de alminnelige skyss-vilkårene er oppfylt.

Utdanningsdirektoratet har presisert at barnet kan ha rett til skyss fra begge foreldrenes bosteder dersom vilkårene for skyss er oppfylt, og at barnet faktisk har to bosteder, dvs. at barnets opphold hos hver av foreldrene er av et visst omfang og bor tilnærmet like mye på hvert sted.

Søknad om skyss til bostedet som ikke er registrert i folkeregisteret behandles av Ruter as. Søknaden sendes til skolen som videresender til Ruter as.Samværsavtale underskrevet av begge foreldre vedlegges søknaden

Søknadsskjema

Skoleskyss - søknad

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss, kan også benytte seg av kollektivtransport til og fra skolen, men må da betale billetten selv. Ta kontakt med Ruter for informasjon om billetter og billettpriser.

Klage på vedtak om gratis skoleskyss

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til de som har fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Mer informasjon om skoleskyss

På Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider

Skoleskyss i Akershus (ruter.no)

Veileder skoleskyss grunnskolen Akershus (skoleskyss.no)

Ruter.no

Veileder særlig farlig skolevei (tryggtrafikk.no)

Aktuelle lover

Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)

 


Publisert: 29.09.2016 09:45:00
Sist endret: 09.04.2024 15:38